Bezpečná inzercia zadarmo pre všetkých

Všeobecné obchodné podmienky a Ochrana súkromia

Všeobecné obchodné podmienky prevádzky a používania aukčného a inzertného systému na doméne www.1euro.sk

I. DEFINÍCIE ZÁKLADNÝCH POJMOV

 1. Pre účely týchto Všeobecných obchodných podmienok aukčného a inzertného systému prevádzkovaného na doméne www.1euro.sk (ďalej aj ako „Všeobecné obchodné podmienky“ alebo „VOP“) majú pojmy vymedzené v tomto odseku nasledovný význam:
  1. Prevádzkovateľ aukčného a inzertého systému na doméne www.1euro.sk (ďalej len „aukčný a inzertný systém“) je spoločnosť Helvetica Capital s.r.o., so sídlom Zámočnícka 8, 040 01 Košice, IČO: 48 171 328, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, oddiel Sro, vložka číslo 37488/V (ďalej len „Helvetica Capital  s.r.o.“).
  2. Užívateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa zaregistrovala v aukčnom a inzertnom systéme.
  3. Všeobecné obchodné podmienky prevádzky a používania aukčného a inzertného systému na doméne www.1euro.sk sú prílohou a neoddeliteľnou súčasťou registrácie v aukčnom a inzertnom systéme.
  4. Aukcia je spôsob predaja predmetu akucie, pri ktorom je výška ceny:
   1. pevne stanovená Predajcom na začiatku aukcie a je nemenná, alebo
   2. tvorená počas doby trvania aukcie na základe prihadzovaní Užívateľov (navyšovaní cenových ponúk na kúpu predmetu aukcie počas doby trvania aukcie), alebo
   3. tvorená počas doby trvania aukcie na základe prihadzovaní Užívateľov  v kombinácii s možnosťou kúpy predmetu akcie za  pevne stanovenú cenu.
  5. Aukčný a inzertný systém je automatizovaný systém prevádzkovaný na doméne www.1euro.sk, ktorý zabezpečuje registráciu Užívateľov, priebeh aukcie, inzerovanie a ďalšie služby dostupné v súlade s týmito VOP.
  6. Užívateľský účet je priestor v rámci aukčného a inzertného systému na doméne www.1euro.sk oprávňujúci užívateľa registrovať sa v tomto aukčnom a inzertnom systéme pod zvoleným užívateľským menom a následne sa prihlasovať k službám aukčného a inzertného systému a tieto služby využívať v zmysle týchto Všeobecných obchodných podmienok (ďalej aj ako „užívateľský účet“ alebo „účet“).
  7. Zablokovanie užívateľského účtu zo strany Prevádzkovateľa znamená znefunkčnenie služieb dostupných Užívateľom v aukčnom a inzertnom systéme a/alebo zrušenie a vymazanie úžívateľského účtu v závislosti od  rozhodnutia Prevádzkovateľa za podmienok podľa týchto VOP.
  8. Predmet aukcie sú hnuteľné veci, nehnuteľné veci alebo nehmotný majetok, ktoré môžu byť predmetom predaja, resp. kúpy v aukcii v súlade s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.
  9. Doba platnosti aukcie je doba, počas ktorej sú Užívatelia oprávnení (v závislosti od druhu aukcie) uskutočňovať prihodenia (navyšovať cenové ponuky na kúpu predmetu aukcie) a/alebo kúpiť predmet aukcie za pevne stanovenú cenu. Pre určenie doby platnosti aukcie je rozhodujúci čas aukčného a inzertného systému.
  10. Predávajúci je Užívateľ, ktorý má záujem o predaj predmetu aukcie, ktorý za týmto účelom na aukcii vystavil.
  11. Kupujúci je Užívateľ, ktorý má záujem o kúpu predmetu aukcie a za týmto účelom sa aukcie zúčastňuje.
  12. Prihodením sa pri Klasickej aukcii (čl. VII. ods. 2) a kombinovanej klasickej aukcii s aukciou (inzerciou) s jedinou možnosťou kúpiť ihneď (čl. VII. ods. 4.) rozumie návrh Kupujúceho na výšku kúpnej ceny, za ktorú je ochotný od Predajcu kúpiť predmet aukcie.
  13. Inzerent je Užívateľ, ktorý má záujem o propagáciu a zverejnenie reklamy svojich tovarov, služieb, podnikateľskej a/alebo inej svojej činnosti, alebo propagáciu iných svojich údajov, ktoré za týmto účelom v rámci inzercie zverejňuje.
  14. Spoplatnené „bežné“ služby sú služby aukčného a inzertného systému, využívanie ktorých je spoplatnené pevnou cenou stanovenou v cenníku služieb aukčného a inzertného systému, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto VOP a je ich neoddeliteľnou súčasťou.
  15. Spoplatnené „doplnkové“ služby  sú služby aukčného a inzertného systému, využívanie ktorých je spoplatnené cenou individuálne dojednanou s Prevádzkovateľom aukčného a inzertného systému.
  16. Platinový banner je reklamný priestor na titulnej stránke aukčného a inzertného systému, na podstránkach kategórií a konkrétnych aukcií a inzercií aukčného a inzertného systému, ktorý je možné zakúpiť a využívať v súlade s týmito VOP na jeden kalendárny tyždeň (pondelok - nedeľa).
  17. Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti Prevádzkovateľa aukčného a inzertného systému a Užívateľov aukčného a inzertného systému, ako aj práva a povinnosti Užívateľov pri užívaní aukčného a inzertného systému na doméne www.1euro.sk.

II.    OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Užívateľ poskytuje Prevádzkovateľovi dobrovoľne svoje osobné údaje v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z.z.”) za účelom poskytovania služieb v rámci aukčného a inzertného systému. Užívateľ udeľuje Prevádzkovateľovi aukčného a inzertného systému súhlas so spracovaním, sprístupnením a zverejnením svojich osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z.
 2. Užívateľ sa v súlade s čl. IV. ods. 5 týchto VOP zaväzuje, že bude Prevádzkovateľovi aukčného a inzertného systému odovzdávať údaje, ktoré budú pravdivé, presné a aktuálne.
 3. Užívateľ si je vedomý toho, že jeho osobné údaje, ktoré poskytol Prevádzkovateľovi, môžu byť v súvislosti so službami poskytovanými v rámci  aukčného a inzertného systému sprístupnené tretím osobám.
 4. Užívateľ má právo prístupu k svojim osobným údajom, má právo požadovať najmä opravu, doplnenie, blokovanie alebo likvidáciu svojich osobných údajov, a to bezplatne. Užívateľ potvrdzuje, že bol prevádzkovateľom aukčného a inzertného systému informovaný o všetkých právach vyplývajúcich zo zákona č. č. 122/2013 Z. z., t.j. najmä o tom, že poskytnutie týchto údajov je dobrovoľné, že má právo prístupu k nim, ako aj o ďalších právach vyplývajúcich z tohto zákona.
 5. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie údajov uverejnených pri ponukách Užívateľov – inzerentov, predávajúcich a/alebo kupujúcich tretími stranami.

III.    VŠEOBECNÉ PODMIENKY PREVÁDZKOVANIA AUKČNÉHO A INZERTNÉHO SYSTÉMU

 1. Spoločnosť Helvetica Capital s.r.o. je právnickou osobou založenou v súlade s právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike, ktorá prevádzkuje internetový aukčný a inzertný systém umožňujúci:
  1. Užívateľom – Predajcom ponúkať predmet aukcie na predaj a stanovovať podmienky jeho kúpy,
  2. Užívateľom – Kupujúcim dávať ponuky za predmet aukcie a kupovať ho,
  3. Užívateľom – Inzerentom zverejňovať (inzerovať) ponuky svojich služieb, tovarov, podnikateľskej a/alebo inej svojej činnosti a reklamovať ich.
 2. Prevádzkovateľ aukčného a inzertného systému sa žiadnym spôsobom nezúčastňuje na aukciách a/alebo na inzerciách realizovaných v rámci aukčného a inzertného systému, s výnimkou predaja platinového banneru v súlade s ustanoveniami čl. XII. týchto VOP.
 3. Spoločnosť Helvetica Capital s.r.o. ako výhradný prevádzkovateľ aukčného a inzertného systému na doméne www.1euro.sk si vyhradzuje právo na výber, ktorá aukcia a/alebo inzercia bude odsúhlasená a následne zverejnená.
 4. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté v dôsledku technických porúch aukčného a inzertného systému, porúch siete internet a prístupu do nej, ani za škody vzniknuté v dôsledku nezabezpečenia nepretržitej prevádzky aukčného a inzertného systému.
 5. Z dôvodu výkonu pravidelnej údržby aukčného a inzertného systému je Prevádzkovateľ oprávnený prevádzku aukčného a inzertného systému obmedziť, prípadne na určitý čas aukčný a inzertný systém úplne pozastaviť.
 6. Prevádzkovateľ aukčného a inzertného systému plní funkciu sprostredkovateľa medzi stranou ponuky a stranou dopytu, nezodpovedá však za obsah jednotlivých inzerátov, hodnotení, odoslaných správ ani za realizáciu samotných obchodov, prípadné vady predmetov aukcie a/alebo služieb predaných v aukčnom a inzertnom systéme, ich dodanie, úhradu kúpnej ceny, prípade ďalšie podmienky dojednané medzi užívateľmi navzájom. Prevádzkovateľ aukčného a inzertného systému nezodpovedá za nesplnenie akýchkoľvek dohodnutých záväzkov jednotlivých strán pri transakciách predmetu aukcie a/alebo inzercie. Prevádzkovateľ aukčného a inzertného systému rovnako nezodpovedá za prípady, kedy sa ukáže, že identita registrovaného Užívateľa nebola správna.
 7. Prevádzkovateľ aukčného a inzertného systému sa nepodieľa na tvorbe obsahu aukcií a inzercií, charakteristík predmetov aukcií a inzercií a profilov jednotlivých Užívateľov aukčného a inzertného systému a za ich obsah nenesie zodpovednosť, s výnimkou podľa čl. XII. týchto VOP. V prípade akýchkoľvek podozrení z porušenia platných a účinných právnych predpisov Slovenskej republiky v súvislosti s registráciou a/alebo používaním aukčného a inzertného systému je Prevádzkovateľ aukčného a inzertného systému oprávnený užívateľský účet zablokovať.

IV.    REGISTRÁCIA, VYTVORENIE A SPRÁVA UŽÍVATEĽSKÉHO ÚČTU

 1. Podmienkou inzercie, ponúkania alebo kúpy predmetov aukcie a využívanie ďalších doplnkových služieb aukčného a inzertného systému na doméne www.1euro.sk je bezplatná registrácia Užívateľa a splnenie ďalších podmienok stanovených v týchto VOP.
 2. Záujemca o registráciu je povinný pri registrácii zadať meno, e-mailovú adresu, heslo, prehlásenie, že najneskôr ku dňu registrácie dovŕšil vek 18 rokov a prehlásenie o súhlase s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami. V záujme zabezpečenia čo najvyššej miery právnej istoty pre Užívateľov je vykonávané overovanie novoregistrovaných Užívateľov prostredníctvom emailu, ktorý obsahuje potvrdzujúci link (konfirmačnú URL adresu).
 3. Sprístupnenie možnosti využívania služieb inzercie, ponúkania alebo kúpy predmetov aukcie a využívanie ďalších doplnkových služieb aukčného a inzertného systému je podmienené jednorazovou spoplatnenou službou overenie telefónneho čísla Užívateľa, ktorý chce tieto služby využívať. Užívateľ je oprávnený v rámci existujúceho užívateľského účtu overiť len jedno telefónne číslo.
 4. Po úspešnej registrácii a prihlásení do aukčného a inzertného systému je Užívateľ oprávnený doplniť a/alebo upraviť svoje kontaktné údaje, firemné údaje, fakturačnú adresu, údaje pre obchod, poštovú adresu, zmeniť heslo alebo doplniť údaje v časti „krátky popis o mne“. Prevádzkovateľ aukčného a inzertného systému je v prípade pochybností o správnosti zadaných údajov oprávnený vyzvať Užívateľa k preukázaniu ich pravdivosti. Ak táto výzva nebude splnená v lehote 14 dní odo dňa doručenia výzvy zo strany Prevádzkovateľa, je prevádzkovateľ oprávnený užívateľský účet zablokovať.
 5. Užívateľ je v prípade doplnenia a/alebo úpravy informácii a údajov podľa čl. IV. ods. 4 VOP povinný uvádzať vždy pravdivé, presné a aktuálne údaje a tieto udržiavať presné a aktuálne počas celej doby využívania služieb aukčného a inzertného systému. V prípade porušenia povinnosti Užívateľa podľa prechádzajúcej vety môže Prevádzkovateľ aukčného a inzertného systému jeho účet zablokovať.
 6. Pre účely zvýšenia dôveryhodnosti Užívateľa pri využívaní služieb aukčného  a inzertného systému môže užívateľ využiť jednorázovo spoplatnenú  doplnkovú službu „overenie poštovej adresy“.
 7. Užívateľ je oprávnený požiadať Prevádzkovateľa o zrušenie Užívateľského účtu a o odstránenie z databázy Užívateľov aukčného a inzertného systému.
 8. Užívateľ aukčného a inzertného systému nie je oprávnený vlastniť viac ako jedno užívateľské konto.
 9. Každý zaregistrovaný Užívateľ má povinnosť udržiavať svoje užívateľské meno a heslo v tajnosti a neinformovať o nich ďalšie osoby. Prevádzkovateľ aukčného a inzertného systému nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu a/alebo zneužitie hesiel, iba ak by bolo preukázané, že bola spôsobená na strane Prevádzkovateľa aukčného a inzertného systému, a to úmyselným zavinením alebo vedomou nedbanlivosťou.
 10. Prevádzkovateľ aukčného a inzertného systému si vyhradzuje právo nepovoliť registráciu záujemcovi o registráciu, príp. zablokovať užívateľský účet doterajšiemu Užívateľovi alebo obmedziť jeho prístup k niektorým službám, a to za podmienok uvedených v týchto Všeobecných obchodných podmienkach.
 11. Užívateľ sa zaväzuje kontaktovať Prevádzkovateľa ihneď po zistení neautorizovaného použitia svojho Užívateľského konta a/alebo svojich údajov.

V.    VŠEOBECNÉ PODMIENKY AUKCIE A INZERCIE

 1. Aukcie a inzercie sú verejné a môžu sa na nich zúčastňovať iba zaregistrované fyzické osoby staršie ako 18 rokov a/alebo zaregistrované právnické osoby, ktoré sú spôsobilé na právne úkony v plnom rozsahu.
 2. Ako Kupujúci alebo Predávajúci sa môže aukcií zúčastniť iba Užívateľ, ktorý sa úspešne zaregistroval v aukčnom a inzertnom systéme a aktivoval možnosti využívania služieb inzercie, ponúkania alebo kúpy predmetov aukcie a využívanie ďalších doplnkových služieb podľa týchto VOP prostredníctvom služby overenie telefónneho čísla.
 3. Užívateľ plne zodpovedá za obsah akýchkoľvek informácií zverejnených v písomnej, grafickej alebo inej elektronickej podobe v súvislosti s vytvorením aukcie a/alebo inzercie a preberá na seba zodpovednosť uhradiť všetky nároky tretích strán voči Prevádzkovateľovi aukčného a inzertného systému vzniknuté v súvislosti so zverejneným obsahom, a to najmä (no nie výlučne) nároky uplatňujúce sa v súvislosti s porušením platných a účinných právnych predpisov Slovenskej republiky týmito VOP upravujúcimi autorské práva, nekalú súťaž, ochranu spotrebiteľa, ochranu osobnosti fyzických osôb, ochranu dobrej povesti právnických osôb, reklamu. Prevádzkovateľ považuje tieto nároky za škody spôsobené Prevádzkovateľovi užívateľom. Užívateľ sa zaväzuje tieto škody uhradiť v plnej výške.
 4. Užívateľ týmto vyslovuje súhlas s kontaktovaním prostredníctvom elektronických prostriedkov, ktoré uviedol v súvislosti s využívaním služieb aukčného a inzertného systému. Pôvodcom týchto správ je Prevádzkovateľ, správa môže mať informačný alebo reklamný charakter. Tieto aktivity nie sú považované za tzv. spam zo strany Prevádzkovateľa. Nesúhlas so zasielaním týchto správ môže Používateľ oznámiť aj písomne Prevádzkovateľovi portálu prostredníctvom e-mailovej adresy novinky@1euro.sk.
 5. Rozhodujúcim časom pri aukciách je Stredoeurópsky čas (CET).
 6. Doba platnosti aukcie je doba určená Predajcom (doba platnosti aukcie).
 7. Prevádzkovateľ aukčného a inzertného systému sa žiadnym spôsobom nezúčastňuje na uzatváraní kúpnych zmlúv alebo dohôd medzi Užívateľmi.
 8. Každá aukcia v aukčnom a inzertnom systéme môže byť ukončená úspešne alebo neúspešne. Úspešné ukončenie aukcie nastáva vtedy, ak sa predmet aukcie predá, teda v prípade, ak kupujúci prejavia záujem o predmet aukcie v súlade s druhom aukcie. Neúspešne ukončená aukcia nastáva v prípade, ak sa predmet aukcie nepredá, teda ak nikto neprejaví o predmet aukcie záujem.
 9. V prípade úspešného ukončenia aukcie bude Predávajúci a rovnako aj Kupujúci (víťaz aukcie) informovaný o úspešnom predaji a kúpe prostredníctvom emailovej správy zaslanej na emailovú adresu Užívateľa evidovanú Prevádzkovateľom v súvislosti s registráciou Užívateľa. V prípade neúspešného ukončenia aukcie bude Predávajúci prostredníctvom emailovej správy informovaný o tom, že aukcia bola ukončená a počas trvania aukcie nikto nezareagoval na ponuku Predajcu.
 10. Užívatelia aukčného a inzertného systému nie sú oprávnení prihadzovať v aukcii, v ktorej sú Predajcami, rovnako tak nie sú oprávnení prihadzovať v aukcii s cieľom prihadzovania bez vážnej vôle kúpiť predmet aukcie a/alebo za účelom dosiahnutia čo najvyššieho prihodenia zo strany tretej osoby (tzv. umelé navyšovanie ceny predmetu aukcie). V prípade porušenia obmedzenia podľa tohto odseku VOP je Prevádzkovateľ oprávnený zablokovať účasť Užívateľa, ktorý porušil takéto obmedzenie, na ďalšom priebehu aukcie a/alebo zablokovať účet Užívateľa.

VI.    ZAKÁZANÉ PREDMETY AUKCIE

 1. V rámci aukcií realizovaných prostredníctvom aukčného a inzertného systému je zakázané ponúkať predmety aukcie, ktorých ponuka, predaj, kúpa, držanie alebo užívanie je v rozpore s týmito VOP, dobrými mravmi alebo je obmedzené alebo zakázané v súlade s právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike.
 2. V súlade s ustanovením odseku 1 tohto článku VOP je v/na aukciách, resp. v rámci aukcií zakázané ponúkať najmä:
  1. predmet aukcie, na predaj alebo inú dispozíciu ktorého Predávajúci nie je (celkom alebo sčasti) oprávnený alebo predmet aukcie, ktorý je predmetom záložného práva alebo ku ktorému je dispozičné právo vlastníka inak obmedzené,
  2. predmet aukcie pochádzajúci z trestnej činnosti,
  3. omamné či psychotropné látky,
  4. detskú pornografiu a/alebo akékoľvek iné materiály obsahujúce (čo i len sčasti) pornografickú tématiku,
  5. predmet aukcie, prostredníctvom ktorého dochádza alebo môže dochádzať k porušovaniu práv duševného vlastníctva (napr. autorské práva, práva na ochranu umeleckých výkonov, práva k ochranným známkam, patentové práva, práva označenia pôvodu, priemyslové vzory, úžitkové vzory, nelegálne kópie autorských diel, tovar určený na obchádzanie účinných technických prostriedkov ochrany autorských práv a pod.), ako aj iných práv tretích osôb (napr. práva na ochranu osobnosti, písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky a prejavy osobnej povahy),
  6. predmet aukcie určený k propagácii a šíreniu názorov a hnutí smerujúcich k potlačovaniu práv a slobôd človeka v zmysle právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike a medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná,
  7. predmet aukcie, ktorý môže slúžiť k propagácii a podnecovaniu k nenávisti z dôvodu rasy, farby pleti, pohlavia, náboženstva, národnosti alebo príslušnosti k určitej skupine obyvateľov,
  8. predmet aukcie nebezpečný svojou zameniteľnosťou s potravinami a iný tovar, ktorého predaj je zakázaný podľa zákona č. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa,
  9. predaj drahých kovov a výrobkov z nich (zlato, striebro a iné) spôsobom, ktorý je v rozpore so zákonom č. 94/2013 Z. z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon), alebo tento zákon obchádza,
  10. zbrane a strelivo,
  11. tovar bez kolkových známok v prípade, ak právne predpisy platné a účinné v Slovenskej republike takéto označenie tovaru kolkovými známkami vyžadujú,
  12. rádioaktívne látky, jedovaté a explozívne látky a iné látky a chemikálie ohrozujúce zdravie,
  13. cenné papiere, nástroje peňažného trhu, finančné nástroje, úvery, pôžičky a iné finančné deriváty, ktorých obeh a predaj je obmedzený alebo zakázaný.
 3. Prevádzkovateľ aukčného a inzertného systému si vyhradzuje právo aukciu z aukčného a inzertného systému odstrániť v prípade, že ponuka, predaj, kúpa, držanie alebo užívanie predmetu aukcie je v rozpore s týmito VOP, právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike, alebo záujmami Prevádzkovateľa aukčného a inzertného systému.

VII.    DRUHY AUKCIÍ A PODMIENKY ICH REALIZÁCIE V AUKČNOM A INZERTNOM SYSTÉME

 1. Predávajúci je v rámci aukčného a inzertného systému oprávnený si zvoliť jeden z troch druhov (foriem) predaja predmetu aukcie, a to (1) klasickú aukciu, (2) aukciu (inzerciu) s jedinou možnosťou kúpiť ihneď, alebo (3) kombinovanú klasickú aukciu s aukciou (inzerciou) s jedinou možnosťou kúpiť ihneď
 2. Klasická aukcia
  1. 2.1 Klasická aukcia prebieha systémom tradičnej dražby. Kupujúci môže postupne navyšovať (prihadzovať) cenovú ponuku na kúpu predmetu aukcie počas doby platnosti aukcie o určenú čiastku (v rozmedzí) podľa ods. 5 tohto článku VOP, pričom kritériom výberu víťaza aukcie (najvhodnejšieho návrhu na kúpu predmetu aukcie) je kúpna cena a čas prihodenia.
  2. 2.2 Víťazom aukcie je Kupujúci, ktorý po skončení aukcie (uplynutí doby platnosti aukcie) navrhol najvyššiu sumu alebo súhlasil s vyvolávacou cenou.
  3. 2.3.    V prípade, ak nastane situácia, že viacero Kupujúcich navrhne rovnakú kúpnu cenu, považuje sa za víťaza klasickej aukcie ten užívateľ (navrhovateľ), ktorý túto maximálnu cenu zadal do aukčného a inzertného systému ako prvý.
  4. 2.4.    Po uplynutí doby platnosti aukcie sa aukcia považuje za ukončenú. Úspešne ukončenou je táto aukcia vtedy, ak aspoň jeden užívateľ -kupujúci prejavil záujem o predmet aukcie (formou prihodenia alebo súhlasu s vyvolávacou cenou).
  5. 2.5.    Neúspešne ukončená aukcia je vtedy, keď o predmet aukcie neprejavil záujem žiadny z užívateľov - kupujúcich.
  6. 2.6.    V prípade úspešného ukončenia aukcie je Predávajúci a rovnako aj Kupujúci (víťaz aukcie) informovaný o úspešnom predaji a kúpe prostredníctvom emailovej správy zaslanej na emailovú adresu Užívateľa evidovanú Prevádzkovateľom v súvislosti s registráciou Užívateľa.
  7. 2.7.    V prípade neúspešného ukončenia aukcie je predávajúci informovaný o tom, že aukcia bola ukončená a počas trvania aukcie nikto neprejavil záujem o predmet aukcie (formou prihodenia alebo súhlasu s vyvolávacou cenou) prostredníctvom emailovej správy zaslanej na emailovú adresu Užívateľa evidovanú Prevádzkovateľom v súvislosti s registráciou Užívateľa.
 3. Aukcia (inzercia) s jedinou možnosťou kúpiť ihneď
  1. 3.1.    Predávajúci pri tomto type ponuky predaja pri vytváraní aukcie zadefinuje pevnú cenu, za ktorú je možné predmet aukcie okamžite kúpiť. Pri tomto type nie je možné navyšovať cenovú ponuku na kúpu predmetu aukcie (prihadzovať). Kritériom výberu výberu víťaza aukcie (najvhodnejšieho návrhu na kúpu predmetu aukcie) je predávajúcim stanovená cena „Kúpiť ihneď“ a čas prihodenia.
  2. 3.2.    Víťazom aukcie je užívateľ - kupujúci, ktorý počas doby platnosti aukcie ako prvý akceptuje predávajúcim stanovenú cenu „Kúpiť ihneď“.
  3. 3.3.    Po uplynutí doby platnosti aukcie sa aukcia považuje za ukončenú. Úspešne ukončenou je táto aukcia vtedy, ak aspoň jeden z užívateľov -kupujúcich ponúkne sumu vo výške vopred stanovenej ceny „Kúpiť ihneď“.
  4. 3.4.    Neúspešne ukončená aukcia je vtedy, keď o predmet aukcie neprejavil záujem žiadny z kupujúcich.
  5. 3.5.    V prípade úspešného ukončenia aukcie je Predávajúci a rovnako aj Kupujúci (víťaz aukcie) informovaný o úspešnom predaji a kúpe prostredníctvom emailovej správy zaslanej na emailovú adresu Užívateľa evidovanú Prevádzkovateľom v súvislosti s registráciou Užívateľa.
  6. 3.6.    V prípade neúspešného ukončenia aukcie je predajca informovaný o tom, že aukcia bola ukončená a počas trvania aukcie nikto neprejavil záujem o predmet aukcie (formou súhlasu s cenou „Kúpiť ihneď“) prostredníctvom emailovej správy zaslanej na emailovú adresu Užívateľa evidovanú Prevádzkovateľom v súvislosti s registráciou Užívateľa.
 4. Kombinovaná klasická aukcia s aukciou (inzerciou) s jedinou možnosťou kúpiť ihneď
  1. 4.1.     Tento typ aukcie kombinuje Klasickú aukciu s aukciou (inzerciou) s jedinou možnosťou „Kúpiť ihneď“. Predávajúci si pri vytváraní aukcie zvolí okrem vyvolávacej ceny aj cenu „Kúpiť ihneď“. Pri tomto druhu auckie je možné postupne navyšovať (prihadzovať) cenovú ponuku na kúpu predmetu aukcie počas doby platnosti aukcie o určenú čiastku (v rozmedzí) podľa ods. 5 tohto článku VOP, ako aj okamžite kúpiť predmet aukcie za vopred zadefinovanú pevnú cenu „Kúpiť ihneď“ (ďalej aj ako „kombinovaná aukcia“). Kritériom výberu víťaza aukcie (najvhodnejšieho návrhu na kúpu predmetu aukcie) je kúpna cena a čas prihodenia alebo predávajúcim stanovená cena „Kúpiť ihneď“.
  2. 4.2.    Víťazom aukcie je kupujúci, ktorý po skončení aukcie (uplynutí doby platnosti aukcie) navrhol najvyššiu sumu alebo súhlasil s vyvolávacou cenou, alebo kupujúci, ktorý počas doby trvania aukcie ako prvý akceptuje predajcom stanovenú cenu „Kúpiť ihneď“.
  3. 4.3.    Po uplynutí doby platnosti aukcie sa aukcia považuje za ukončenú. Úspešne ukončenou je táto aukcia vtedy, ak aspoň jeden kupujúci prejavil záujem o predmet aukcie (formou prihodenia alebo súhlasu s vyvolávacou cenou) alebo ak aspoň jeden z kupujúcich ponúkne sumu vo výške vopred stanovenej ceny „Kúpiť ihneď“.
  4. 4.4.    Neúspešne ukončená aukcia je vtedy, keď o predmet aukcie neprejavil záujem žiadny z kupujúcich.
  5. 4.5.    V prípade úspešného ukončenia aukcie je Predajca a rovnako aj Kupujúci (víťaz aukcie) informovaný o úspešnom predaji a kúpe prostredníctvom emailovej správy zaslanej na emailovú adresu Užívateľa evidovanú Prevádzkovateľom v súvislosti s registráciou Užívateľa.
  6. 4.6.    V prípade neúspešného ukončenia aukcie je predajca informovaný o tom, že aukcia bola ukončená a počas trvania aukcie nikto neprejavil záujem o predmet aukcie (formou prihodenia alebo súhlasu s vyvolávacou cenou alebo súhlasu s cenou Kúpiť ihneď) prostredníctvom emailovej správy zaslanej na emailovú adresu Užívateľa evidovanú Prevádzkovateľom v súvislosti s registráciou Užívateľa.
 5. Kupujúci, ktorý sa zúčastňuje klasickej aukcie (čl. VII. ods. 2) a/alebo kombinovanej aukcie (čl. VII. ods. 4), môže postupne navyšovať (prihadzovať) cenovú ponuku na kúpu predmetu aukcie počas doby platnosti aukcie o čiastku (v rozmedzí) podľa hodnoty predmetu aukcie podľa nasledovných pravidiel:
  Hodnota predmetu aukcie v EUR Minimálna suma navýšenia cenovej ponuky Maximálna suma navýšenia cenovej ponuky
  0,01 € - 100,00 € 0,10 € 200 násobok hodnoty predmetu aukcie
  100,01 € -1 000,00 € 0,25 € 100 násobok hodnoty predmetu aukcie
  1000,01 € -10 000,00 € 0,50 € 50 násobok hodnoty predmetu aukcie
  viac ako 10 000,00 € 1,00 € 30 násobok hodnoty predmetu aukcie

VIII.    POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO A KUPUJÚCEHO PRI ÚČASTI NA AUKCIÁCH V AUKČNOM A INZERTNOM SYSTÉME

 1. Predávajúci nie je oprávnený meniť podmienky jednotlivých druhov aukcie podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok po zverejnení aukcie počas celej doby platnosti aukcie.
 2. Predmet aukcie je Predávajúci povinný umiestniť do kategórie, ktorá najlepšie zodpovedá charakteru predmetu aukcie. Predajca je povinný podobné predmety umiestňovať do rovnakej kategórie.
 3. Ponúkaný predmet aukcie musí byť jasne, určite, zrozumiteľne a pravdivo opísaný. Predávajúci je súčasne povinný v charakteristike predmetu aukcie uviesť všetky závady, poškodenia a nedostatky vrátane prípadného poškodenia obalu predmetu aukcie. V prípade, že Predávajúci nesplní povinnosť podľa tohto odseku VOP, zodpovedá Predávajúci Kupujúcemu za vady a znáša tiež náklady, ktoré Kupujúcemu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady tovaru.
 4. Všetky ceny uvádzané predajcom v súvislosti so zverejnením aukcie sú ceny vrátane DPH.
 5. V prípade, ak nastane skutočnosť, ktorá spôsobuje následnú nemožnosť plnenia zo strany Predávajúceho (predovšetkým zničenie, krádež, znehodnotenie predmetu aukcie), má Predávajúci právo zrušiť vytvorenú aukciu aj počas doby platnosti aukcie. Prevádzkovateľ aukčného a inzertného systému si v prípade opakovaného zrušenia aukcie (najmenej 3x)  vyhradzuje právo obmedziť možnosť pridávania nových aukcií vo vzťahu k Predávajúcemu, a to  počas doby určenej Prevádzkovateľom.
 6. Predávajúci plne zodpovedá za obsah zverejnený v charakteristike predmetu aukcie a preberá na seba zodpovednosť uhradiť všetky nároky tretích strán voči Prevádzkovateľovi aukčného a inzertného systému vzniknuté v súvislosti so zverejnením textov a fotografií predmetu aukcie, a to najmä nároky uplatňujúce sa v súvislosti s porušením právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike upravujúcich autorské práva, nekalú súťaž, ochranu spotrebiteľa, ochranu osobnosti fyzických osôb, ochranu dobrej povesti právnických osôb, reklamu. Predávajúci sa zaväzuje tieto škody uhradiť v plnej výške.
 7. Prevádzkovateľ aukčného a inzertného systému nenesie zodpovednosť za obsah opisu predmetu aukcie. Prevádzkovateľ aukčného a inzertného systému si však vyhradzuje právo odstrániť či zmeniť opis tovaru (napr. odstrániť fotografiu) v prípade, že sa dozvie o preukázateľnom porušení autorských práv alebo priemyselných práv (najmä práv k ochranným známkam) zo strany predávajúceho, alebo porušení povinností predávajúceho podľa týchto VOP, ktoré súvisia so zverejnením aukcie.
 8. Kupujúci prostredníctvom aukčného a inzertného systému zadáva kúpnu cenu, za ktorú je ochotný ponúkaný tovar kúpiť. Kupujúci vykonáva jednotlivé prihodenia vo výške prihodenia (minimálneho) určeného pre danú aukciu tak, aby prevýšil ponuky iných záujemcov o kúpu predmetu aukcie.
 9. V priebehu trvania Klasickej aukcie (čl. VII. ods. 2) a kombinovanej klasickej aukcie s aukciou (inzerciou) s jedinou možnosťou kúpiť ihneď (čl. VII. ods. 4)  je Kupujúci oprávnený uskutočniť neobmedzené množstvo prihodení.
 10. Všetky ceny predmetu aukcie navrhované Kupujúcim sú uvádzané vrátane DPH.
 11. Prihodenie uskutočnené Kupujúcim, ktorého užívateľský účet bol zablokovaný počas trvania danej aukcie, bude automaticky zrušené.
 12. Znášanie rizika náhodnej škody, poškodenia alebo zničenia predmetu aukcie počas jeho prepravy od Predajcu ku Kupujúcemu je predmetom dohody medzi Predávajúcim a Kupujúcim. V prípade, ak nedôjde k dohode podľa predchádzajúcej vety, na prechod zodpovednosti za škodu sa uplatnia ustanovenia príslušných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.
 13. Prevádzkovateľ aukčného a inzertného systému nenesie žiadnu zodpovednosť za situácie, ak predávajúci nedodá kupujúcemu tovar podľa dohodnutých podmienok, alebo ak kupujúci neuhradí riadne a včas kúpnu cenu.

IX.    ODPLATA ZA SLUŽBY AUKČNÉHO A INZERTNÉHO SYSTÉMU

 1. Prevádzkovateľ aukčného a inzertného systému má nárok na odplatu za spoplatnené „bežné“ a „doplnkové“ služby aukčného a inzertného systému v súlade s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a platným cenníkom služieb, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto VOP a je ich neoddeliteľnou súčasťou
 2. Užívateľ pri registrácii potvrdzuje, že akceptuje tieto Všeobecné obchodné podmienky ako aj platný cenník služieb aukčného a inzertného systému.
 3. Cena za poskytnuté služby vrátane prirážok a zliav je určená v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách a je stanovená v cenníku služieb platnom v momente zadania požiadavky na poskytnutie spoplatnenej služby. Ceny v platnom cenníku služieb sú konečné.
 4. Využívanie spoplatnených „bežných“ služieb je podmienené dostatočnou výškou kreditu Užívateľa, postredníctvom ktorého sa poskytnutie takýchto služieb v aukčnom a inzertnom systéme uhrádza.
 5. Zakúpenie kreditu sa zrealizuje v prihlasovacom konte Užívateľa, a to zvolením požadovanej výšky kreditu a zvolením spôsobu platby. Kredity budú Užívateľovi prirátané po zaplatení (pripísaní peňažnej čiastky na účet Prevádzkovateľa) najneskôr v lehote do 3 pracovných dní.
 6. Užívateľ si môže predplatiť kredit pre účely využívania spoplatnených „bežných“ služieb prostredníctvom:
  1. SMS platby,
  2. bezhotovostného prevodu v prospech bankového účtu prevádzkovateľa,
  3. platby kartou.
 7. Užívateľovi, ktorý uhradí poplatok za využívanie spoplatnených „bežných“ služieb, prevádzkovateľ aukčného a inzertného systému následne vystaví a zašle prostredníctvom emailu riadny účtovný doklad.
 8. Užívateľ nemá nárok na vrátenie kúpnej ceny za zakúpený a nespotrebovaný kredit.
 9. V prípade, ak dôjde k zrušeniu užívateľského účtu pred vyčerpaním zakúpeného kreditu (na základe žiadosti Užívateľa, alebo na základe rozhodnutia Prevádzkovateľa za podmienok podľa týchto VOP), nespotrebovaný kredit bude použitý Prevádzkovateľom na úhradu nákladov za administratívne úkony spojené so zrušením a výmazom užívateľského účtu, v dôsledku čoho Užívateľ nemá nárok na vrátenie kúpnej ceny za zakúpený a nespotrebovaný kredit.
 10. Užívateľ, ktorý má záujem o poskytnutie spoplatnených „doplnkových“ služieb, si rozsah a cenu takejto „doplnkovej“ služby dohodne vopred s Prevádzkovateľom emailom prostredníctvom emailovej adresy faktury@1euro.sk. Po odsúhlasení rozsahu a ceny doplnkovej služby obdrží Užívateľ emailom predfaktúru, ktorú je možné uhradiť prostredníctvom poštovej poukážky alebo formou bezhotovostného prevodu v prospech bankového účtu Prevádzkovateľa aukčného a inzertného systému. Predfaktúra neslúži ako riadny daňový doklad.
 11. Uhradením predfaktúry sa rozumie pripísanie čiastky uvedenej na predfaktúre na účet Prevádzkovateľa aukčného a inzertného systému. Za riadnu úhradu sa považuje úhrada obsahujúca správne uvedené všetky hlavné identifikačné znaky, ktoré sú uvedené na predfaktúre, a to najmä variabilný symbol, číslo účtu a čiastku. Ak nie sú tieto náležitosti správne uvedené, nie je povinnosť Užívateľa uhradiť predfaktúru splnená.
 12. Užívateľovi, ktorý uhradí predfakúru, Prevádzkovateľ aukčného a inzertného systému následne vystaví a zašle prostredníctvom emailu riadny účtovný doklad.
 13. Užívateľ nemá nárok na vrátenie poplatku za poskytnuté „bežné“ a/alebo „doplnkové“ služby v prípade, ak sa rozhodne využívanie takejto služby ukončiť ešte pred vypršaním lehoty, na ktorú bola takáto služba predplatená.

X.    OPATRENIA A SANKCIE

 1. Prevádzkovateľ je oprávnený zablokovať účet Užívateľovi, ktorý v priamej alebo nepriamej súvislosti s využívaním služieb aukčného a inzertného portálu porušil tieto Všeobecné obchodné podmienky, právne predpisy platné a účinné v Slovenskej republike, ktorý svojím konaním poškodzuje dobré meno spoločnosti Helvetica Capital s.r.o., alebo v prípade, ak má Prevádzkovateľ podozrenie, že Užívateľ má v úmysle svojím konaním spôsobiť škodu tretej osobe.
 2. Prevádzkovateľ je oprávnený zablokovať Užívateľovi účet z dôvodu:
  1. uvedenia nepravdivých údajov pri registrácii, príp. neoznámenia zmien týchto údajov v súlade s podmienkami stanovenými v týchto VOP,
  2. zmarenia aukcie tým, že Kupujúci bez závažného dôvodu predmet aukcie neprevzal alebo akýmkoľvek iným spôsobom zmaril aukciu,
  3. predaja predmetu aukcie, ktorého vlastnosti nezodpovedajú tým, ktoré boli uvedené v opise príslušnej aukcie.
 3. Fyzická alebo právnická osoba, ktorej účet bol zablokovaný, nie je oprávnená sa bez výslovného súhlasu Prevádzkovateľa opätovne zaregistrovať ako Užívateľ v aukčnom a inzertnom systéme.
 4. Zablokovaním užívateľského účtu nezaniká právo Prevádzkovateľa aukčného a inzertného systému na uplatnenie si náhrady škôd v súlade s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami spôsobených Prevádzkovateľovi aukčného a inzertného systému Užívateľom.

XI.    PODMIENKY REKLAMÁCIE

 1. V prípade záujmu o reklamáciu je Užívateľ povinný písomne kontaktovať Prevádzkovateľa aukčného a inzertného systému na e-mailovej adrese reklamacie@1euro.sk.
 2. Reklamácia musí obsahovať konkrétny popis reklamovanej skutočnosti a/alebo vady.
 3. Prevádzkovateľ aukčného a inzertného systému je povinný každú reklamáciu preveriť a v prípade, že táto je opodstatnená, je povinný podniknúť kroky smerujúce k jej náprave.
 4. Prevádzkovateľ je tiež povinný oznámiť Užívateľovi svoje stanovisko k predmetu reklamácie a v prípade, že jej predmet posúdi ako relevantný, bude Užívateľa bez zbytočného odkladu informovať o zisteniach a krokoch smerujúcich k jeho náprave a reklamáciu vybaví do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie.

XII.    PLATINOVÝ BANNER

 1. Platinový banner je reklamný priestor na titulnej stránke aukčného a inzertného systému, na podstránkach kategórií a konkrétnych aukcií a inzercií aukčného a inzertného systému (tzv. pozícia), ktorého plocha môže byť využitá výlučne na propagáciu aukcie, inzercie, e-shopu, web-stránky alebo profilu Užívateľa zaregistrovaného v aukčnom a inzertnom systéme.
 2. Užívateľ je oprávnený zakúpiť platinový banner výlučne formou klasickej aukcie (čl. VII., ods. 2 VOP), ktorej podmienky určuje Prevádzkovateľ aukčného a inzertného sytému v postavení Predávajúceho pre každú dražbu samostatne.
 3. Kúpou platinového banneru sa v súlade s týmito VOP rozumie zakúpenie pozície platinového banneru (čl. XII. ods 1 VOP) v aukčnom a inzertnom systéme na obdobie jedného kalendárneho týdňa v trvaní od  pondelka od 00.00 hod. do nedele 23.59.59 hod.
 4. Po zakúpení pozície platinového banneru je Kupujúci povinný:
  1. dodať Prevádzkovateľovi vlastný grafický návrh zobrazenia platinového banneru vo formáte, technickej a grafickej úprave stanovenej Prevádzkovateľom v podmienkach aukcie zakúpeného platinového banneru najneskôr v lehote 48 hodín od zakúpenia platinového banneru, alebo
  2. objednať si výrobu a dodanie grafického návrhu zobrazenia platinového banneru u Prevádzkovateľa za podmienok individuálne dojednaných s Prevádzkovateľom (spoplatnená „doplnková“ služba).
 5. V prípade, ak Kupujúci nedodá vlastný grafický návrh zobrazenia platinového banneru alebo nezabezpečí jeho výrobu a dodanie u Prevádzkovateľa v súlade s podmienkami podľa ods. 4 tohto článku VOP,  Prevádzkovateľ je oprávnený využiť zakúpenú pozíciu platinového banneru podľa vlastného uváženia, a to do času splnenia povinnosti Kupujúcho podľa ods. 4 tohto článku VOP.
 6. Prevádzkovateľ je oprávnený odmietnuť vystavenie dodaného grafického návrhu zobrazenia platinového banneru na zakúpenej pozícii platinového banneru v prípade, ak takýto návrh nespĺňa podmienky podľa ods. 4 písm. a) tohto článku VOP, alebo ak podľa uváženia Prevádzkovateľa nespĺňa estické požiadavky stanovené Prevádzkovateľom v podmienkach aukcie zakúpeného platinového banneru.

XIII.    ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Spoločnosť Helvetica Capital s.r.o. ako Prevádzkovateľ aukčného a inzertného systému je oprávnená tieto Všeobecné obchodné podmienky a ich súčasti kedykoľvek zmeniť. Nová verzia Všeobecných obchodných podmienok sa v takom prípade nepoužije na aukcie, ktoré boli začaté za účinnosti staršej verzie Všeobecných obchodných podmienok. Prevádzkovateľ aukčného a inzertného systému oznámi Užívateľom zmenu Všeobecných obchodných podmienok a ich nové znenie zverejní na doméne www.1euro.sk spolu s dátumom ich platosti a účinnosti.
 2. Užívateľ potvrdzuje súhlas so znením aktuálne platných Všeobecných obchodných podmienok pri registrácii do aukčného a inzertného systému. Užívateľ potvrdzuje súhlas so znením novej aktuálnej verzie Všeobecných obchodných podmienok prvým použitím aukčného a inzertného systému po nadobudnutí účinnosti nových Všeobecných obchodných podmienok. V prípade, ak Užívateľ zmeny Všeobecných obchodných podmienok alebo ich súčastí neakceptuje, má z tohto titulu právo požiadať o zrušenie užívateľského účtu.
 3. Všetky vzťahy neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike.
 4. Užívateľ a Prevádzkovateľ sa výslovne dohodli, že ich vzájomný vzťah sa bude v zmysle ust. § 262 ods. 1 z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“) spravovať Obchodným zákonníkom.
 5. Prevádzkovateľ nezaručuje, že služby poskytované prostredníctvom aukčného a inzertného systému splnia špecifické požiadavky Užívateľa. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené takýmto neoprávneným očakávaním Užívateľa.
 6. V prípade, že by sa niektoré z ustanovení týchto Všeobecných obchodných podmienok z akýchkoľvek dôvodov stalo neplatným alebo neúčinným, nespôsobuje táto skutočnosť neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných častí Všeobecných obchodných podmienok.
 7. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť, inovovať a inak modifikovať služby aukčného a inzertného systému bez predchádzajúceho upozornenia Užívateľov ako aj bez ich súhlasu, v prípade, že takáto zmena nie je porušením práv Užívateľov, ktoré vyplývajú z objednaných, uhradených a poskytovaných spoplatených „bežných“ a/alebo „doplnkových“ služieb.
 8. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú nadobúdajú platnosť a účinnosť odo dňa 01.01.2016

 

                                        Ochrana súkromia

                                                                       Podmienky spracúvania osobných údajov


Tieto podmienky so spracúvaním osobných údajov (ďalej len Podmienky) popisujú spôsob, akým spoločnosť

Helvetica Capital s.r.o                            

Zámočnícka 397/8

040 01 Košice               

Slovenská Republika                      

IČO: 48171328

DIČ: 2120087420

, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 40802/V  (ďalej len Spoločnosť alebo my) spracúva Vaše osobné údaje za účelom poskytovania našich služieb,  prostredníctvom internetového portálu (ďalej len Služby) na webovej stránke www.1euro.sk (ďalej len Webstránka).

AKÉ INFORMÁCIE ZBIERAME? A ZA AKÝM ÚČELOM?
Zbierame o Vás nasledujúce osobné údaje (ďalej len Osobné údaje) v závislosti od toho akým spôsobom a v akom rozsahu využívate našu Webstránku a/alebo Služby:

Informácie nevyhnutné na registráciu a prístup k Webstránke
Za účelom registrácie na našej Webstránke a následnému prihlasovaniu sa do našej Webstránky a prístupu k našim personalizovaným službám na Webstránke spracúvame nasledujúce osobné údaje: (i) Vaše meno, (ii) priezvisko a (iii) e-mail.
Spracúvanie týchto údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste Vy a my. Právnym základom pre spracúvanie týchto informácií je článok 6 odsek 1 písm. (b) GDPR.

Informácie nevyhnutné na poskytovanie Služieb
Za účelom poskytovania našich Služieb (teda [dodanie Vami objednaného tovaru / poskytnutie Vami zakúpenej služby]) spracúvame nasledujúce osobné údaje: (i) Vaše meno, (ii) priezvisko, (iii) adresu, (iv) e-mail, (v) telefónne číslo a (vi) informácie o Vašej platobnej karte (najmä číslo karty, dátum exspirácie a CVV kód) .
Spracúvanie týchto údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste Vy a my. Právnym základom pre spracúvanie týchto informácií je článok 6 odsek 1 písm. (b) GDPR.

Informácie získavané na marketingové účely
Za účelom odoberania našich noviniek a/alebo letákov, informácií o zľavách, aktualizáciách, vylepšeniach a ponukách a iných marketingových materiálov vo forme e-mailov, SMS správ alebo poštových zásielok a/alebo notifikácii spracúvame Vaše: (i) meno, (ii) priezvisko, (iii) e-mail, (iv) telefónne číslo a (v) adresu.
Tieto osobné údaje spracúvame na základe Vášho výslovného súhlasu. Právnym základom pre spracúvanie týchto informácií je článok 6 odsek 1 písm. (a) GDPR.
Ak sa rozhodnete, že nemáte záujem viac dostávať takéto správy, máte právo svoj súhlas odvolať kliknutím na hypertextový odkaz priamo v e-mailovej komunikácii. Odvolanie súhlasu môže mať za následok, že nebudete obdŕžať oznámenia o zľavách, aktualizáciách, vylepšeniach a ponukách. Nie je možné odvolať súhlas na obdŕžanie e-mailov obsahujúcich oznámení súvisiacich s poskytovaním Služieb.

Informácie získavané pri Vašom používaní našej Webstránky
Za účelom neustáleho skvalitňovania našich Služieb, rozvoja Vášho užívateľského zážitku pri používaní našej Webstránky spracúvame informácie týkajúce sa: (i) Vášho počítača, (ii) návštev alebo používania našej Webstránky a/alebo našich Služieb (vrátane Vašej IP adresy, geografickej polohy, typu a verzie Vášho prehliadača/ operačného systému, zdrojových odkazov, dĺžky návštevy prezeraných stránkach a pohyboch na našich Webových stránkach alebo akékoľvek podobné informácie, ktoré Spoločnosť môže získať priamo alebo nepriamo od poskytovateľov tretích strán), (iii) generované pri Vašom používaní našej Webstránky a/alebo Služieb alebo ktoré sú generované v priebehu využívania našich Služieb (vrátane časového rozvrhu, frekvencie a vzorca používania Webstránky).
Tieto osobné údaje spracúvame na základe Vášho výslovného súhlasu. Právnym základom pre spracúvanie týchto informácií je článok 6 odsek 1 písm. (a) GDPR.

Informácie získavané pri zanechaní Vášho komentára / hodnotenia
Za účelom zanechania hodnotenia alebo zverejnenia komentára na našej Webstránke budeme spracúvať osobné údaje, ktoré spolu s hodnotením/ komentárom zanecháte na našej Webstránke budeme spracúvať Vaše: (i) meno, (ii) priezvisko, (iii) alias, ktorý si na zanechanie komentára/ hodnotenia určíte a (iv) akékoľvek ďalšie údaje, ktoré sa rozhodnete v hodnotení/ komentári uviesť.
Tieto osobné údaje spracúvame na základe Vášho výslovného súhlasu. Právnym základom pre spracúvanie týchto informácií je článok 6 odsek 1 písm. (a) GDPR.

Informácie získavané pri komunikácii s nami
Za účelom komunikácie s nami z akéhokoľvek dôvodu (napríklad podpora pri používaní Webstránky/ využívaní Služieb, reklamácia, riešenie akýchkoľvek problémov atď.) budeme spracúvať nasledujúce osobné údaje: (i) Vaše meno, (ii) priezvisko, (iii) adresu, (iv) e-mail, (v) telefónne číslo, (vi) komunikačný obsah, (vii) metadáta spojené s komunikáciou a (viii) ) akékoľvek ďalšie nevyhnutné údaje, ktoré sa rozhodnete v komunikácii uviesť.
Spracúvanie týchto údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste Vy a my. Právnym základom pre spracúvanie týchto informácií je článok 6 odsek 1 písm. (b) GDPR.

NA ZÁKLADE ČOHO MÔŽEME EŠTE SPRACÚVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?
Okrem ako je uvedené vyššie, máme právo spracúvať Vaše Osobné údaje za účelom splnenia si našich zákonných povinností podľa článku 6 odsek 1 písm. (c) GDPR alebo na ochranu našich oprávnených záujmov podľa článku 6 odsek 1 písm. (f) GDPR, napríklad z dôvodu prevencie proti podvodom, bezpečnosti sietí a informácií a priameho marketingu.
Vaše Osobné údaje budeme spracúvať v súlade s platnými právnymi predpismi a budeme Vaše Osobné údaje chrániť proti zneužitiu a/alebo nezákonnému zverejneniu.

AKO ZDIEĽAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?
Za účelom sprístupnenia našej Webstránky a/alebo Služieb (a pokiaľ je to vzhľadom na okolnosti potrebné) máme právo Vaše Osobné údaje poskytnúť (a Vy súhlasíte s takýmto poskytnutím) v súlade so zásadou minimalizácie len obmedzenému okruhu osôb a to našim zamestnancom, subdodávateľom, úradníkom, poradcom, obchodným zástupcom, dodávateľom alebo prepojeným osobám Spoločnosti a Poskytovateľom služieb v rozsahu, v akom je to primerané a nevyhnutné na dosiahnutie účelu uvedeného v týchto Podmienkach.
Ďalej, Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť: (i) v rozsahu vyžadovanom platnými správnymi predpismi, (ii) v súvislosti s akýmikoľvek prebiehajúcimi alebo budúcimi právnymi konaniami alebo (iii) s cieľom preukázať, uplatňovať alebo brániť naše zákonné oprávnenia (vrátane poskytovania Vašich Osobných údajov tretím osobám za účelom predchádzania podvodom a minimalizácie platobných rizík).

Informácie, na základe ktorých nie ste identifikovateľný: Máme právo poskytovať Vaše Osobné údaje, na základe ktorých Vás nie je možné identifikovať (vrátane anonymných údajov o používaní našej Webstránky a/alebo Služieb, odkazy/ výstupné stránky a URL adresy, typy platformy, počet kliknutí atď.) tretím stranám, ktoré majú o takéto informácie záujem, za účelom ich pochopenia spôsobov využívania určitých služieb.
Vaše Osobné údaje, na základe ktorých je možná Vaša identifikácia, alebo lokalizácia, s tretími stranami na účely priameho marketingu nezdieľame.
Môžeme umožniť niektorým tretím stranám zverejňovať na našej Webstránke reklamy a marketingové informácie. Takéto tretie strany používajú technológiu, ktorá posiela priamo do Vášho prehliadača ponuky alebo linky na ponuky, ktoré sa potom zobrazia ako súčasť prehliadanej webstránky. V takomto prípade automaticky obdržia informáciu o Vašej IP adrese. Môžu využívať aj iné technológie (napr. cookies, JavaScript alebo web beacons), ktoré merajú efektivitu ich reklám a taktiež personalizujú obsah Vám zobrazovaných reklám.Takýmto tretím stranám nesprístupňujeme informácie, ktoré by im umožnili personalizovať takto získané údaje. Prosím berte na vedomie, že ak nás inzerent požiada o zverejnenie reklamy určitej skupine zákazníkov a vy budete na takúto reklamu reagovať, takýto inzerent alebo reklamný server si môže vyvodiť, že patríte do skupiny, ktorú sa snaží osloviť. Účelom týchto podmienok nie je regulovať Váš vzťah s akoukoľvek treťou stranou, ktorá využíva vyššie uvedené technológie. Pre viac informácií si prosím prečítajte podmienky spracúvania osobných údajov takýchto inzerentov.

PRENÁŠAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE DO TRETÍCH KRAJÍN?
Osobné údaje, ktoré zbierame môžu byť uložené alebo inak spracúvané a prenášané v rámci krajín, v ktorých vykonávame naše obchodné činnosti a to za účelom dosiahnutia účelu spracúvania ustanoveného v týchto Podmienkach. Za rovnakým účelom, môžu byť Vaše údaje prenášané medzi členskými štátmi Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru a krajinami, ktoré podľa Európskej komisie zaručujú úroveň ochrany osobných údajov tak, ako sú z času na čas zverejnené Úradom na ochranu osobných údajov na jeho webovom sídle: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/prenos-do-krajin-zarucujucich-primeranu-uroven-ochrany

AKO DLHO BUDEME SPRACÚVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?
Ak nie je v platných právnych predpisoch ustanovené inak, máme právo spracúvať Vaše Osobné údaje vo forme, ktorá umožňuje Vašu identifikáciu po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu, na ktorý boli Osobné údaje poskytnuté (toto môže zahŕňať dobu, počas ktorej navštevujete našu Webstránku alebo využívate naše Služby a/alebo po celu dobu, počas ktorej trvá účel spracúvania Osobných údajov), ak nie je uvedené inak, v nasledovnej dĺžke:

Informácie nevyhnutné na registráciu a prístup k Webstránke
Údaje nevyhnutné na registráciu a prístup k Webstránke budeme spracúvať odo dňa Vašej registrácie na Webstránke do 30 dní odo dňa, kedy svoju registráciu zrušíte. Údaje budeme v tejto lehote (teda 30 dní od zrušenia registrácie) spracúvať iba za účelom ukončenia zmluvného vzťahu medzi nami a Vami, ktorý vznikol Vašou registráciu na stránke, riešenia prípadných sporov, ktoré z tohto titulu vznikli a ochrany akýchkoľvek našich oprávnených záujmov).

Informácie nevyhnutné na poskytovanie Služieb
Údaje nevyhnutné na poskytovanie Služieb budeme spracúvať odo dňa kedy ste si Službu objednali do jej preukázateľného poskytnutia (t.j. do dňa kedy Vám bude tovar doručený a bude uhradená cena).

Informácie získavané na marketingové účely
Údaje získavané na marketingové účely budeme spracúvať odo dňa kedy nám poskytnete súhlas na takéto spracúvanie do dňa (i) odvolania Vášho súhlasu alebo (ii) zrušenia registrácie na Webstránke.

Informácie získavané pri Vašom používaní našej Webstránky
Údaje získavané na marketingové účely budeme spracúvať odo dňa kedy nám poskytnete súhlas na takéto spracúvanie do dňa (i) odvolania Vášho súhlasu alebo (ii) zrušenia registrácie na Webstránke.

Informácie získavané pri zanechaní Vášho komentára / hodnotenia
Údaje získavané na marketingové účely budeme spracúvať odo dňa kedy nám poskytnete súhlas na takéto spracúvanie do dňa (i) odvolania Vášho súhlasu alebo (ii) zrušenia registrácie na Webstránke.

Informácie získavané pri komunikácii s nami
Údaje získavané pri komunikácii s nami budeme spracúvať odo dňa ich získania do dňa, kedy nebude vybavená Vaša požiadavka vyplývajúca z e-mailovej komunikácie.
Máme právo spracúvať Vaše osobné údaje aj po dobu dlhšiu, ako je uvedené vyššie, ak je to potrebné (i) na účely splnenia si našich zákonných povinností, (ii) s cieľom preukázať, uplatňovať alebo brániť naše zákonné oprávnenia (vrátane poskytovania informácií tretím osobám za účelom predchádzania podvodom a minimalizácie platobných rizík).

AKO MÔŽETE ODVOLAŤ SVOJ SÚHLAS?
Svoj Súhlas môžete odvolať kedykoľvek na základe vlastného rozhodnutia prostredníctvom emailoveho alebo telefonickeho kontaktu ktorý nájdete tu: info@1euro.sk, +421950315660

AKÉ MÁTE PRÁVA A POVINNOSTI?
Máte právo:
Na prístup k svojim Osobným údajom
Najmä žiadať informácie o: (i) účele spracúvania Osobných údajov, (ii) kategóriách spracúvaných osobných údajov, (iii) príjemcoch, ktorým sú poskytované Osobné údaje a (iv) obe uchovávania Vašich Osobných údajov.

OpravA Osobných údajov
V prípade, ak sa dozviete, že spracúvame Vaše nesprávne Osobné údaje, prosím informujte nám o tejto skutočnosti a my takéto nesprávne údaje bez zbytočného odkladu opravíme.

Výmaz Osobných údajov (Právo byť zabudnutý)
Vaše Osobné údaje vymažeme v prípade, ak: (i) Osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli získané, (ii) odvoláte Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov za podmienok uvedených v týchto Podmienkach, (iii) budete namietať spracúvanie Osobných údajov, (iv) sme nadobudli Vaše Osobné údaje nezákonne, (v) máme zákonnú povinnosť vymazať Vaše Osobné údaje alebo (vi) Osobné údaje boli získané v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

Obmedzenie spracúvania Osobných údajov
Máte právo na obmedzenie spracúvania Vašich Osobných údajov v prípade, ak: (i) namietate správnosť Osobných údajov a to počas obdobia umožňujúceho overiť ich správnosť, (ii) spracúvanie Vašich Osobných údajov je nezákonné a namietate vymazanie Osobných údajov namiesto obmedzenia ich použitia, (iii) už viac nepotrebujeme Vaše Osobné údaje na účely spracúvania, ale Vy ich potrebujete na uplatnenie právneho nároku alebo (iv) namietate spracúvanie Osobných údajov a to až do overenia, či oprávnené dôvody na našej strane prevažujú nad Vašimi oprávnenými záujmami.

Prenosnosť Osobných údajov
Máte právo od nás získať Vaše, nami spracúvané, Osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte za účelom prenosu týchto Osobných údajov inému prevádzkovateľovi.
Namietať spracúvanie Osobných údajov
Máte právo namietať spracúvanie Osobných údajov na základe oprávneného záujmu, marketingu, a profilovania súvisiaceho s priamym marketingom.
Iniciovať konanie pred dozorným orgánom
Ak máte podozrenie, že boli porušené Vaše práva súvisiace s ochranou Vašich Osobných údajov, máte právo podať návrh na začatie konania pred dozorným orgánom.

VYUŽÍVAME AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE? AKO TO FUNGUJE?
Na poskytovanie našich Služieb nevyužívame: (i) automatizované individuálne rozhodovanie (t.j. zhromažďujeme Vaše Osobné údaje, ktoré sú následne vyhodnocované technickými prostriedkami, bez akéhokoľvek ľudského zásahu. Následne, na základe takéhoto vyhodnotenia Vám ďalej poskytujeme naše Služby) a (ii) profilovanie (t.j. zhromažďujeme a vyhodnocujeme Vaše Osobné údaje ako aj údaje o Vašom správaní sa na našej Webstránke za účelom Vášho zaradenia do určitej skupiny ľudí a následnou analýzou a predikciou Vašich záujmov, ďalšieho správania sa a pod.).

SPRACÚVAME OSOBNÉ ÚDAJE DETÍ?
Ochranu súkromia Vašich detí považujeme za zvlášť dôležitú. Za týmto účelom vedome nezbierame žiadne osobné údaje osôb, ktorých vek nedosiahol 16 rokov. Ak máte menej ako 16 rokov, prosím nezasielajte nám akékoľvek svoje Osobné údaje, vrátane Vášho mena, adresy trvalého bydliska, telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy. Žiadna osoba mladšia ako 16 rokov nie je oprávnená na Webstránke uviesť svoje Osobné údaje. Pokiaľ zistíme, že akýkoľvek Osobný údaj, ktorý spracúvame sa týka osoby, ktorej vek nedosiahol 16 rokov a zároveň nám nebol udelený súhlas zákonného zástupcu takejto osoby, takýto Osobný údaj bez omeškania vymažeme. Ak máte podozrenie, že by sme mohli spracúvať informácie od alebo o osobách mladších ako 16 rokov, prosím kontaktujte nás na +421950315660.

AKO SPRACÚVAME FINANČNÉ OPERÁCIE?
Všetky finančné operácie a transakcie elektronicky vykonané na našej Webstránke alebo v súvislosti s našimi Službami, budú spracované prostredníctvom poskytovateľov online platobných služiebTrust Pay, a.s.,Za kasárňou 1,831 03 Bratislava,Slovakia . Podmienky spracúvania osobných údajov takýchto poskytovateľov nájdete tu:https://2elf6n2cz52v2if2801t7asm-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2019/01/MerchantPrivacyNoticeSVK.pdf . Vaše Osobnú údaje budeme poskytovateľom online platobných služieb iba v takom rozsahu, ktorý je potrebný na spracovanie platieb, ktoré vykonávate prostredníctvom našej Webstránky, na refundáciu takýchto platieb a riešenie sťažností a dotazov vzťahujúcich sa na takéto platby a refundácie.

AKO SPOLUPRACUJEME S WEBSTRÁNKAMI TRETÍCH STRÁN?
Na našej Webstránke sú hypertextové odkazy a podrobnosti o webových stránkach tretích strán.
Nemáme žiadnu kontrolu a nenesieme žiadnu zodpovednosť za podmienky spracovania a postupy tretích strán v oblasti ochrany osobných údajov.

MÁTE AKÉKOĽVEK ĎALŠIE OTÁZKY?
Ak budete mať záujem kontaktovať nás vo veci spracúvania osobných údajov, vrátane prípadu ak si budete chcieť uplatniť niektoré z práv uvedených v týchto Podmienkach, prosím kontaktujte nás e-mailom na: info@1euro.sk alebo na telefónnom čísle +421950315660.

AKO AKTUALIZUJEME NAŠE PODMIENKY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV?
Vyhradzujeme si právo meniť tieto Podmienky. V prípade, ak Podmienky alebo procesy zmeníme, tieto zmeny uverejníme na Webstránke, aby ste vždy mali prehľadom o tom, aké informácie zbierame, ako ich používame a za akých okolností ich môžeme poskytnúť tretej osobe. Je dôležité, aby ste pravidelne revidovali tieto Podmienky, aby ste zaistili, že máte vedomosť o akýchkoľvek zmenách.

AKÉ COOKIES POUŽÍVAME?
Súbor Cookie je súbor obsahujúci identifikátor (reťazec písmen a čísel), ktorý je odoslaný webovým serverom do webového prehliadača a je uložený prehliadačom na Vašom mobilnom zariadení alebo počítači za účelom Vašej identifikácie (zväčša na základe anonymných identifikátorov). Identifikátor sa potom odosiela späť na server vždy, keď prehliadač požaduje od servera zobrazenie stránky za účelom identifikácie Vašej návštevy na určitej stránke, zoznamu reklám, na ktoré ste reagovali, typ prehliadača, ktorý používate a tiež za účelom zapamätania si údajov, ktoré ste zadali do alebo na našej Webstránke.
Cookies používame za účelom personalizácie obsahu a reklám, ktoré sa Vám zobrazujú, umožnenia využívania funkcionalít sociálnych médií a za účelom analýzy návštevnosti. Informácie o používaní našej Webstránky poskytujeme našim partnerom z oblasti sociálnych médií, reklamy a analýzy, ktoré môžu tieto údaje spájať s ďalšími informáciami, ktoré ste im poskytli alebo ktoré získali z dôvodu Vášho využívania ich služieb.
Cookies používame, aby sme sa vedeli prispôsobiť Vašim potrebám, aby sme Vás vedeli odlíšiť od iných používateľov, aby sme zabránili zobrazovaniu reklám vo Vašom prehliadači, ktoré pre Vás nie sú zaujímavé a aby ste sa nemuseli opakovane prihlasovať do našej Webstránky.
Používame buď „trvalé" alebo „dočasné" cookies: trvalé cookies budú uložené vo Vašom internetovom prehliadači až do dňa ich určenej exspirácie, ak ich pred týmto dňom neodstránite; dočasné cookies, na druhej strane, exspirujú v momente, kedy zavriete internetový prehliadač.
Ďalej používame aj cookies tretích strán: Cookies tretích strán sú cookies, ktoré sú nastavené inou stránkou než našou Webstránkou. Napríklad, tlačidlá sociálnych médií „Páči sa mi to" umiestnených na ich webstránke. Takéto tlačidlo môže stiahnuť cookies, ktoré môžu byť čítané prevádzkovateľom týchto sociálnych médií. Cieľom týchto cookies tretích strán je zväčša zbieranie určitých informácií za účelom výskumu v oblasti správania, demografie a v neposlednom rade aj za účelom vykonávania cieleného marketingu.
Cookies zväčša neobsahujú informácie, na základe ktorých by Vás bolo možné identifikovať, ale Vaše Osobné údaje, ktoré uchovávame môžu byť prepojené s údajmi, ktoré sú získavané a ukladané z cookies.
Technické cookies: k tomu, aby náš internetový obchod fungoval správne (napr. aby ste si mohli vytvoriť užívateľský profil, prihlásiť sa do neho a aby ste mohli nakupovať tovar a služby), používame technické cookies. Bez nich by náš internetový obchod nemohol vôbec fungovať.
Funkčné cookies: aby ste sa nemuseli neustále prihlasovať a aby ste si nemuseli stále dookola nastavovať svoje preferencie (napr. nastavenie jazyka, v ktorom sa vám náš internetový obchod zobrazí), pomáhajú vám funkčné cookies. V takom prípade je vaše heslo vždy zašifrované. Používanie týchto cookies nie je nevyhnutné, ale výrazne vám spríjemní a uľahčí návštevu nášho internetového obchodu.
Analytické cookies: analytické cookies nám pomáhajú vylepšiť náš internetový obchod, z čoho vo výsledku ťažíte opäť vy. Analytické cookies na našom webe sú zhromažďované skriptom spoločnosti Google Inc., ktorá následne tieto dáta anonymizuje. Po anonymizácii už nejde o osobné údaje, pretože anonymizované cookies nemožno priradiť konkrétnemu používateľovi, resp. konkrétnej osobe. My pracujeme len s cookies v anonymizovanej podobe. Preto nedokážeme z cookies zistiť, ako sa konkrétny užívateľ na našom webe správal (aké stránky navštívil, aký tovar si prezeral a pod).
Poznatky z týchto cookies používame aj na reklamné účely, kedy vám na základe týchto údajov môžeme zobrazovať reklamu aj na cudzích webových stránkach, ktorú vo vzťahu k vám považujeme za relevantnú.
Prosím berte na vedomie, že zablokovanie a/alebo odstránenie cookies môže mať negatívny dopad na Vašu schopnosť využívať Webstránku a/alebo Služby.

Tieto stránky používajú technológiu Cookies pre skvalitnenie ponúkaných služieb.
Ak prechádzate tento web bez zmeny nastavenia Cookies vo vašom prehliadači, vyjadrujete tým súhlas s ich používaním. Podrobnejšie informácie Súhlasím