Bezpečná inzercia zadarmo pre všetkých

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky prevádzky a používania aukčného a inzertného systému na doméne www.1euro.sk

I. DEFINÍCIE ZÁKLADNÝCH POJMOV

 1. Pre účely týchto Všeobecných obchodných podmienok aukčného a inzertného systému prevádzkovaného na doméne www.1euro.sk (ďalej aj ako „Všeobecné obchodné podmienky“ alebo „VOP“) majú pojmy vymedzené v tomto odseku nasledovný význam:
  1. Prevádzkovateľ aukčného a inzertého systému na doméne www.1euro.sk (ďalej len „aukčný a inzertný systém“) je spoločnosť 1EURO.COMPANY s.r.o., so sídlom Čínska 29, 040 13 Košice, IČO: 48 171 328, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, oddiel Sro, vložka číslo 37488/V (ďalej len „1EURO.COMPANY s.r.o.“).
  2. Užívateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa zaregistrovala v aukčnom a inzertnom systéme.
  3. Všeobecné obchodné podmienky prevádzky a používania aukčného a inzertného systému na doméne www.1euro.sk sú prílohou a neoddeliteľnou súčasťou registrácie v aukčnom a inzertnom systéme.
  4. Aukcia je spôsob predaja predmetu akucie, pri ktorom je výška ceny:
   1. pevne stanovená Predajcom na začiatku aukcie a je nemenná, alebo
   2. tvorená počas doby trvania aukcie na základe prihadzovaní Užívateľov (navyšovaní cenových ponúk na kúpu predmetu aukcie počas doby trvania aukcie), alebo
   3. tvorená počas doby trvania aukcie na základe prihadzovaní Užívateľov  v kombinácii s možnosťou kúpy predmetu akcie za  pevne stanovenú cenu.
  5. Aukčný a inzertný systém je automatizovaný systém prevádzkovaný na doméne www.1euro.sk, ktorý zabezpečuje registráciu Užívateľov, priebeh aukcie, inzerovanie a ďalšie služby dostupné v súlade s týmito VOP.
  6. Užívateľský účet je priestor v rámci aukčného a inzertného systému na doméne www.1euro.sk oprávňujúci užívateľa registrovať sa v tomto aukčnom a inzertnom systéme pod zvoleným užívateľským menom a následne sa prihlasovať k službám aukčného a inzertného systému a tieto služby využívať v zmysle týchto Všeobecných obchodných podmienok (ďalej aj ako „užívateľský účet“ alebo „účet“).
  7. Zablokovanie užívateľského účtu zo strany Prevádzkovateľa znamená znefunkčnenie služieb dostupných Užívateľom v aukčnom a inzertnom systéme a/alebo zrušenie a vymazanie úžívateľského účtu v závislosti od  rozhodnutia Prevádzkovateľa za podmienok podľa týchto VOP.
  8. Predmet aukcie sú hnuteľné veci, nehnuteľné veci alebo nehmotný majetok, ktoré môžu byť predmetom predaja, resp. kúpy v aukcii v súlade s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.
  9. Doba platnosti aukcie je doba, počas ktorej sú Užívatelia oprávnení (v závislosti od druhu aukcie) uskutočňovať prihodenia (navyšovať cenové ponuky na kúpu predmetu aukcie) a/alebo kúpiť predmet aukcie za pevne stanovenú cenu. Pre určenie doby platnosti aukcie je rozhodujúci čas aukčného a inzertného systému.
  10. Predávajúci je Užívateľ, ktorý má záujem o predaj predmetu aukcie, ktorý za týmto účelom na aukcii vystavil.
  11. Kupujúci je Užívateľ, ktorý má záujem o kúpu predmetu aukcie a za týmto účelom sa aukcie zúčastňuje.
  12. Prihodením sa pri Klasickej aukcii (čl. VII. ods. 2) a kombinovanej klasickej aukcii s aukciou (inzerciou) s jedinou možnosťou kúpiť ihneď (čl. VII. ods. 4.) rozumie návrh Kupujúceho na výšku kúpnej ceny, za ktorú je ochotný od Predajcu kúpiť predmet aukcie.
  13. Inzerent je Užívateľ, ktorý má záujem o propagáciu a zverejnenie reklamy svojich tovarov, služieb, podnikateľskej a/alebo inej svojej činnosti, alebo propagáciu iných svojich údajov, ktoré za týmto účelom v rámci inzercie zverejňuje.
  14. Spoplatnené „bežné“ služby sú služby aukčného a inzertného systému, využívanie ktorých je spoplatnené pevnou cenou stanovenou v cenníku služieb aukčného a inzertného systému, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto VOP a je ich neoddeliteľnou súčasťou.
  15. Spoplatnené „doplnkové“ služby  sú služby aukčného a inzertného systému, využívanie ktorých je spoplatnené cenou individuálne dojednanou s Prevádzkovateľom aukčného a inzertného systému.
  16. Platinový banner je reklamný priestor na titulnej stránke aukčného a inzertného systému, na podstránkach kategórií a konkrétnych aukcií a inzercií aukčného a inzertného systému, ktorý je možné zakúpiť a využívať v súlade s týmito VOP na jeden kalendárny tyždeň (pondelok - nedeľa).
  17. Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti Prevádzkovateľa aukčného a inzertného systému a Užívateľov aukčného a inzertného systému, ako aj práva a povinnosti Užívateľov pri užívaní aukčného a inzertného systému na doméne www.1euro.sk.

II.    OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Užívateľ poskytuje Prevádzkovateľovi dobrovoľne svoje osobné údaje v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z.z.”) za účelom poskytovania služieb v rámci aukčného a inzertného systému. Užívateľ udeľuje Prevádzkovateľovi aukčného a inzertného systému súhlas so spracovaním, sprístupnením a zverejnením svojich osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z.
 2. Užívateľ sa v súlade s čl. IV. ods. 5 týchto VOP zaväzuje, že bude Prevádzkovateľovi aukčného a inzertného systému odovzdávať údaje, ktoré budú pravdivé, presné a aktuálne.
 3. Užívateľ si je vedomý toho, že jeho osobné údaje, ktoré poskytol Prevádzkovateľovi, môžu byť v súvislosti so službami poskytovanými v rámci  aukčného a inzertného systému sprístupnené tretím osobám.
 4. Užívateľ má právo prístupu k svojim osobným údajom, má právo požadovať najmä opravu, doplnenie, blokovanie alebo likvidáciu svojich osobných údajov, a to bezplatne. Užívateľ potvrdzuje, že bol prevádzkovateľom aukčného a inzertného systému informovaný o všetkých právach vyplývajúcich zo zákona č. č. 122/2013 Z. z., t.j. najmä o tom, že poskytnutie týchto údajov je dobrovoľné, že má právo prístupu k nim, ako aj o ďalších právach vyplývajúcich z tohto zákona.
 5. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie údajov uverejnených pri ponukách Užívateľov – inzerentov, predávajúcich a/alebo kupujúcich tretími stranami.

III.    VŠEOBECNÉ PODMIENKY PREVÁDZKOVANIA AUKČNÉHO A INZERTNÉHO SYSTÉMU

 1. Spoločnosť 1EURO.COMPANY s.r.o. je právnickou osobou založenou v súlade s právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike, ktorá prevádzkuje internetový aukčný a inzertný systém umožňujúci:
  1. Užívateľom – Predajcom ponúkať predmet aukcie na predaj a stanovovať podmienky jeho kúpy,
  2. Užívateľom – Kupujúcim dávať ponuky za predmet aukcie a kupovať ho,
  3. Užívateľom – Inzerentom zverejňovať (inzerovať) ponuky svojich služieb, tovarov, podnikateľskej a/alebo inej svojej činnosti a reklamovať ich.
 2. Prevádzkovateľ aukčného a inzertného systému sa žiadnym spôsobom nezúčastňuje na aukciách a/alebo na inzerciách realizovaných v rámci aukčného a inzertného systému, s výnimkou predaja platinového banneru v súlade s ustanoveniami čl. XII. týchto VOP.
 3. Spoločnosť 1EURO.COMPANY s.r.o. ako výhradný prevádzkovateľ aukčného a inzertného systému na doméne www.1euro.sk si vyhradzuje právo na výber, ktorá aukcia a/alebo inzercia bude odsúhlasená a následne zverejnená.
 4. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté v dôsledku technických porúch aukčného a inzertného systému, porúch siete internet a prístupu do nej, ani za škody vzniknuté v dôsledku nezabezpečenia nepretržitej prevádzky aukčného a inzertného systému.
 5. Z dôvodu výkonu pravidelnej údržby aukčného a inzertného systému je Prevádzkovateľ oprávnený prevádzku aukčného a inzertného systému obmedziť, prípadne na určitý čas aukčný a inzertný systém úplne pozastaviť.
 6. Prevádzkovateľ aukčného a inzertného systému plní funkciu sprostredkovateľa medzi stranou ponuky a stranou dopytu, nezodpovedá však za obsah jednotlivých inzerátov, hodnotení, odoslaných správ ani za realizáciu samotných obchodov, prípadné vady predmetov aukcie a/alebo služieb predaných v aukčnom a inzertnom systéme, ich dodanie, úhradu kúpnej ceny, prípade ďalšie podmienky dojednané medzi užívateľmi navzájom. Prevádzkovateľ aukčného a inzertného systému nezodpovedá za nesplnenie akýchkoľvek dohodnutých záväzkov jednotlivých strán pri transakciách predmetu aukcie a/alebo inzercie. Prevádzkovateľ aukčného a inzertného systému rovnako nezodpovedá za prípady, kedy sa ukáže, že identita registrovaného Užívateľa nebola správna.
 7. Prevádzkovateľ aukčného a inzertného systému sa nepodieľa na tvorbe obsahu aukcií a inzercií, charakteristík predmetov aukcií a inzercií a profilov jednotlivých Užívateľov aukčného a inzertného systému a za ich obsah nenesie zodpovednosť, s výnimkou podľa čl. XII. týchto VOP. V prípade akýchkoľvek podozrení z porušenia platných a účinných právnych predpisov Slovenskej republiky v súvislosti s registráciou a/alebo používaním aukčného a inzertného systému je Prevádzkovateľ aukčného a inzertného systému oprávnený užívateľský účet zablokovať.

IV.    REGISTRÁCIA, VYTVORENIE A SPRÁVA UŽÍVATEĽSKÉHO ÚČTU

 1. Podmienkou inzercie, ponúkania alebo kúpy predmetov aukcie a využívanie ďalších doplnkových služieb aukčného a inzertného systému na doméne www.1euro.sk je bezplatná registrácia Užívateľa a splnenie ďalších podmienok stanovených v týchto VOP.
 2. Záujemca o registráciu je povinný pri registrácii zadať meno, e-mailovú adresu, heslo, prehlásenie, že najneskôr ku dňu registrácie dovŕšil vek 18 rokov a prehlásenie o súhlase s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami. V záujme zabezpečenia čo najvyššej miery právnej istoty pre Užívateľov je vykonávané overovanie novoregistrovaných Užívateľov prostredníctvom emailu, ktorý obsahuje potvrdzujúci link (konfirmačnú URL adresu).
 3. Sprístupnenie možnosti využívania služieb inzercie, ponúkania alebo kúpy predmetov aukcie a využívanie ďalších doplnkových služieb aukčného a inzertného systému je podmienené jednorazovou spoplatnenou službou overenie telefónneho čísla Užívateľa, ktorý chce tieto služby využívať. Užívateľ je oprávnený v rámci existujúceho užívateľského účtu overiť len jedno telefónne číslo.
 4. Po úspešnej registrácii a prihlásení do aukčného a inzertného systému je Užívateľ oprávnený doplniť a/alebo upraviť svoje kontaktné údaje, firemné údaje, fakturačnú adresu, údaje pre obchod, poštovú adresu, zmeniť heslo alebo doplniť údaje v časti „krátky popis o mne“. Prevádzkovateľ aukčného a inzertného systému je v prípade pochybností o správnosti zadaných údajov oprávnený vyzvať Užívateľa k preukázaniu ich pravdivosti. Ak táto výzva nebude splnená v lehote 14 dní odo dňa doručenia výzvy zo strany Prevádzkovateľa, je prevádzkovateľ oprávnený užívateľský účet zablokovať.
 5. Užívateľ je v prípade doplnenia a/alebo úpravy informácii a údajov podľa čl. IV. ods. 4 VOP povinný uvádzať vždy pravdivé, presné a aktuálne údaje a tieto udržiavať presné a aktuálne počas celej doby využívania služieb aukčného a inzertného systému. V prípade porušenia povinnosti Užívateľa podľa prechádzajúcej vety môže Prevádzkovateľ aukčného a inzertného systému jeho účet zablokovať.
 6. Pre účely zvýšenia dôveryhodnosti Užívateľa pri využívaní služieb aukčného  a inzertného systému môže užívateľ využiť jednorázovo spoplatnenú  doplnkovú službu „overenie poštovej adresy“.
 7. Užívateľ je oprávnený požiadať Prevádzkovateľa o zrušenie Užívateľského účtu a o odstránenie z databázy Užívateľov aukčného a inzertného systému.
 8. Užívateľ aukčného a inzertného systému nie je oprávnený vlastniť viac ako jedno užívateľské konto.
 9. Každý zaregistrovaný Užívateľ má povinnosť udržiavať svoje užívateľské meno a heslo v tajnosti a neinformovať o nich ďalšie osoby. Prevádzkovateľ aukčného a inzertného systému nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu a/alebo zneužitie hesiel, iba ak by bolo preukázané, že bola spôsobená na strane Prevádzkovateľa aukčného a inzertného systému, a to úmyselným zavinením alebo vedomou nedbanlivosťou.
 10. Prevádzkovateľ aukčného a inzertného systému si vyhradzuje právo nepovoliť registráciu záujemcovi o registráciu, príp. zablokovať užívateľský účet doterajšiemu Užívateľovi alebo obmedziť jeho prístup k niektorým službám, a to za podmienok uvedených v týchto Všeobecných obchodných podmienkach.
 11. Užívateľ sa zaväzuje kontaktovať Prevádzkovateľa ihneď po zistení neautorizovaného použitia svojho Užívateľského konta a/alebo svojich údajov.

V.    VŠEOBECNÉ PODMIENKY AUKCIE A INZERCIE

 1. Aukcie a inzercie sú verejné a môžu sa na nich zúčastňovať iba zaregistrované fyzické osoby staršie ako 18 rokov a/alebo zaregistrované právnické osoby, ktoré sú spôsobilé na právne úkony v plnom rozsahu.
 2. Ako Kupujúci alebo Predávajúci sa môže aukcií zúčastniť iba Užívateľ, ktorý sa úspešne zaregistroval v aukčnom a inzertnom systéme a aktivoval možnosti využívania služieb inzercie, ponúkania alebo kúpy predmetov aukcie a využívanie ďalších doplnkových služieb podľa týchto VOP prostredníctvom služby overenie telefónneho čísla.
 3. Užívateľ plne zodpovedá za obsah akýchkoľvek informácií zverejnených v písomnej, grafickej alebo inej elektronickej podobe v súvislosti s vytvorením aukcie a/alebo inzercie a preberá na seba zodpovednosť uhradiť všetky nároky tretích strán voči Prevádzkovateľovi aukčného a inzertného systému vzniknuté v súvislosti so zverejneným obsahom, a to najmä (no nie výlučne) nároky uplatňujúce sa v súvislosti s porušením platných a účinných právnych predpisov Slovenskej republiky týmito VOP upravujúcimi autorské práva, nekalú súťaž, ochranu spotrebiteľa, ochranu osobnosti fyzických osôb, ochranu dobrej povesti právnických osôb, reklamu. Prevádzkovateľ považuje tieto nároky za škody spôsobené Prevádzkovateľovi užívateľom. Užívateľ sa zaväzuje tieto škody uhradiť v plnej výške.
 4. Užívateľ týmto vyslovuje súhlas s kontaktovaním prostredníctvom elektronických prostriedkov, ktoré uviedol v súvislosti s využívaním služieb aukčného a inzertného systému. Pôvodcom týchto správ je Prevádzkovateľ, správa môže mať informačný alebo reklamný charakter. Tieto aktivity nie sú považované za tzv. spam zo strany Prevádzkovateľa. Nesúhlas so zasielaním týchto správ môže Používateľ oznámiť aj písomne Prevádzkovateľovi portálu prostredníctvom e-mailovej adresy novinky@1euro.sk.
 5. Rozhodujúcim časom pri aukciách je Stredoeurópsky čas (CET).
 6. Doba platnosti aukcie je doba určená Predajcom (doba platnosti aukcie).
 7. Prevádzkovateľ aukčného a inzertného systému sa žiadnym spôsobom nezúčastňuje na uzatváraní kúpnych zmlúv alebo dohôd medzi Užívateľmi.
 8. Každá aukcia v aukčnom a inzertnom systéme môže byť ukončená úspešne alebo neúspešne. Úspešné ukončenie aukcie nastáva vtedy, ak sa predmet aukcie predá, teda v prípade, ak kupujúci prejavia záujem o predmet aukcie v súlade s druhom aukcie. Neúspešne ukončená aukcia nastáva v prípade, ak sa predmet aukcie nepredá, teda ak nikto neprejaví o predmet aukcie záujem.
 9. V prípade úspešného ukončenia aukcie bude Predávajúci a rovnako aj Kupujúci (víťaz aukcie) informovaný o úspešnom predaji a kúpe prostredníctvom emailovej správy zaslanej na emailovú adresu Užívateľa evidovanú Prevádzkovateľom v súvislosti s registráciou Užívateľa. V prípade neúspešného ukončenia aukcie bude Predávajúci prostredníctvom emailovej správy informovaný o tom, že aukcia bola ukončená a počas trvania aukcie nikto nezareagoval na ponuku Predajcu.
 10. Užívatelia aukčného a inzertného systému nie sú oprávnení prihadzovať v aukcii, v ktorej sú Predajcami, rovnako tak nie sú oprávnení prihadzovať v aukcii s cieľom prihadzovania bez vážnej vôle kúpiť predmet aukcie a/alebo za účelom dosiahnutia čo najvyššieho prihodenia zo strany tretej osoby (tzv. umelé navyšovanie ceny predmetu aukcie). V prípade porušenia obmedzenia podľa tohto odseku VOP je Prevádzkovateľ oprávnený zablokovať účasť Užívateľa, ktorý porušil takéto obmedzenie, na ďalšom priebehu aukcie a/alebo zablokovať účet Užívateľa.

VI.    ZAKÁZANÉ PREDMETY AUKCIE

 1. V rámci aukcií realizovaných prostredníctvom aukčného a inzertného systému je zakázané ponúkať predmety aukcie, ktorých ponuka, predaj, kúpa, držanie alebo užívanie je v rozpore s týmito VOP, dobrými mravmi alebo je obmedzené alebo zakázané v súlade s právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike.
 2. V súlade s ustanovením odseku 1 tohto článku VOP je v/na aukciách, resp. v rámci aukcií zakázané ponúkať najmä:
  1. predmet aukcie, na predaj alebo inú dispozíciu ktorého Predávajúci nie je (celkom alebo sčasti) oprávnený alebo predmet aukcie, ktorý je predmetom záložného práva alebo ku ktorému je dispozičné právo vlastníka inak obmedzené,
  2. predmet aukcie pochádzajúci z trestnej činnosti,
  3. omamné či psychotropné látky,
  4. detskú pornografiu a/alebo akékoľvek iné materiály obsahujúce (čo i len sčasti) pornografickú tématiku,
  5. predmet aukcie, prostredníctvom ktorého dochádza alebo môže dochádzať k porušovaniu práv duševného vlastníctva (napr. autorské práva, práva na ochranu umeleckých výkonov, práva k ochranným známkam, patentové práva, práva označenia pôvodu, priemyslové vzory, úžitkové vzory, nelegálne kópie autorských diel, tovar určený na obchádzanie účinných technických prostriedkov ochrany autorských práv a pod.), ako aj iných práv tretích osôb (napr. práva na ochranu osobnosti, písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky a prejavy osobnej povahy),
  6. predmet aukcie určený k propagácii a šíreniu názorov a hnutí smerujúcich k potlačovaniu práv a slobôd človeka v zmysle právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike a medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná,
  7. predmet aukcie, ktorý môže slúžiť k propagácii a podnecovaniu k nenávisti z dôvodu rasy, farby pleti, pohlavia, náboženstva, národnosti alebo príslušnosti k určitej skupine obyvateľov,
  8. predmet aukcie nebezpečný svojou zameniteľnosťou s potravinami a iný tovar, ktorého predaj je zakázaný podľa zákona č. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa,
  9. predaj drahých kovov a výrobkov z nich (zlato, striebro a iné) spôsobom, ktorý je v rozpore so zákonom č. 94/2013 Z. z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon), alebo tento zákon obchádza,
  10. zbrane a strelivo,
  11. tovar bez kolkových známok v prípade, ak právne predpisy platné a účinné v Slovenskej republike takéto označenie tovaru kolkovými známkami vyžadujú,
  12. rádioaktívne látky, jedovaté a explozívne látky a iné látky a chemikálie ohrozujúce zdravie,
  13. cenné papiere, nástroje peňažného trhu, finančné nástroje, úvery, pôžičky a iné finančné deriváty, ktorých obeh a predaj je obmedzený alebo zakázaný.
 3. Prevádzkovateľ aukčného a inzertného systému si vyhradzuje právo aukciu z aukčného a inzertného systému odstrániť v prípade, že ponuka, predaj, kúpa, držanie alebo užívanie predmetu aukcie je v rozpore s týmito VOP, právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike, alebo záujmami Prevádzkovateľa aukčného a inzertného systému.

VII.    DRUHY AUKCIÍ A PODMIENKY ICH REALIZÁCIE V AUKČNOM A INZERTNOM SYSTÉME

 1. Predávajúci je v rámci aukčného a inzertného systému oprávnený si zvoliť jeden z troch druhov (foriem) predaja predmetu aukcie, a to (1) klasickú aukciu, (2) aukciu (inzerciu) s jedinou možnosťou kúpiť ihneď, alebo (3) kombinovanú klasickú aukciu s aukciou (inzerciou) s jedinou možnosťou kúpiť ihneď
 2. Klasická aukcia
  1. 2.1 Klasická aukcia prebieha systémom tradičnej dražby. Kupujúci môže postupne navyšovať (prihadzovať) cenovú ponuku na kúpu predmetu aukcie počas doby platnosti aukcie o určenú čiastku (v rozmedzí) podľa ods. 5 tohto článku VOP, pričom kritériom výberu víťaza aukcie (najvhodnejšieho návrhu na kúpu predmetu aukcie) je kúpna cena a čas prihodenia.
  2. 2.2 Víťazom aukcie je Kupujúci, ktorý po skončení aukcie (uplynutí doby platnosti aukcie) navrhol najvyššiu sumu alebo súhlasil s vyvolávacou cenou.
  3. 2.3.    V prípade, ak nastane situácia, že viacero Kupujúcich navrhne rovnakú kúpnu cenu, považuje sa za víťaza klasickej aukcie ten užívateľ (navrhovateľ), ktorý túto maximálnu cenu zadal do aukčného a inzertného systému ako prvý.
  4. 2.4.    Po uplynutí doby platnosti aukcie sa aukcia považuje za ukončenú. Úspešne ukončenou je táto aukcia vtedy, ak aspoň jeden užívateľ -kupujúci prejavil záujem o predmet aukcie (formou prihodenia alebo súhlasu s vyvolávacou cenou).
  5. 2.5.    Neúspešne ukončená aukcia je vtedy, keď o predmet aukcie neprejavil záujem žiadny z užívateľov - kupujúcich.
  6. 2.6.    V prípade úspešného ukončenia aukcie je Predávajúci a rovnako aj Kupujúci (víťaz aukcie) informovaný o úspešnom predaji a kúpe prostredníctvom emailovej správy zaslanej na emailovú adresu Užívateľa evidovanú Prevádzkovateľom v súvislosti s registráciou Užívateľa.
  7. 2.7.    V prípade neúspešného ukončenia aukcie je predávajúci informovaný o tom, že aukcia bola ukončená a počas trvania aukcie nikto neprejavil záujem o predmet aukcie (formou prihodenia alebo súhlasu s vyvolávacou cenou) prostredníctvom emailovej správy zaslanej na emailovú adresu Užívateľa evidovanú Prevádzkovateľom v súvislosti s registráciou Užívateľa.
 3. Aukcia (inzercia) s jedinou možnosťou kúpiť ihneď
  1. 3.1.    Predávajúci pri tomto type ponuky predaja pri vytváraní aukcie zadefinuje pevnú cenu, za ktorú je možné predmet aukcie okamžite kúpiť. Pri tomto type nie je možné navyšovať cenovú ponuku na kúpu predmetu aukcie (prihadzovať). Kritériom výberu výberu víťaza aukcie (najvhodnejšieho návrhu na kúpu predmetu aukcie) je predávajúcim stanovená cena „Kúpiť ihneď“ a čas prihodenia.
  2. 3.2.    Víťazom aukcie je užívateľ - kupujúci, ktorý počas doby platnosti aukcie ako prvý akceptuje predávajúcim stanovenú cenu „Kúpiť ihneď“.
  3. 3.3.    Po uplynutí doby platnosti aukcie sa aukcia považuje za ukončenú. Úspešne ukončenou je táto aukcia vtedy, ak aspoň jeden z užívateľov -kupujúcich ponúkne sumu vo výške vopred stanovenej ceny „Kúpiť ihneď“.
  4. 3.4.    Neúspešne ukončená aukcia je vtedy, keď o predmet aukcie neprejavil záujem žiadny z kupujúcich.
  5. 3.5.    V prípade úspešného ukončenia aukcie je Predávajúci a rovnako aj Kupujúci (víťaz aukcie) informovaný o úspešnom predaji a kúpe prostredníctvom emailovej správy zaslanej na emailovú adresu Užívateľa evidovanú Prevádzkovateľom v súvislosti s registráciou Užívateľa.
  6. 3.6.    V prípade neúspešného ukončenia aukcie je predajca informovaný o tom, že aukcia bola ukončená a počas trvania aukcie nikto neprejavil záujem o predmet aukcie (formou súhlasu s cenou „Kúpiť ihneď“) prostredníctvom emailovej správy zaslanej na emailovú adresu Užívateľa evidovanú Prevádzkovateľom v súvislosti s registráciou Užívateľa.
 4. Kombinovaná klasická aukcia s aukciou (inzerciou) s jedinou možnosťou kúpiť ihneď
  1. 4.1.     Tento typ aukcie kombinuje Klasickú aukciu s aukciou (inzerciou) s jedinou možnosťou „Kúpiť ihneď“. Predávajúci si pri vytváraní aukcie zvolí okrem vyvolávacej ceny aj cenu „Kúpiť ihneď“. Pri tomto druhu auckie je možné postupne navyšovať (prihadzovať) cenovú ponuku na kúpu predmetu aukcie počas doby platnosti aukcie o určenú čiastku (v rozmedzí) podľa ods. 5 tohto článku VOP, ako aj okamžite kúpiť predmet aukcie za vopred zadefinovanú pevnú cenu „Kúpiť ihneď“ (ďalej aj ako „kombinovaná aukcia“). Kritériom výberu víťaza aukcie (najvhodnejšieho návrhu na kúpu predmetu aukcie) je kúpna cena a čas prihodenia alebo predávajúcim stanovená cena „Kúpiť ihneď“.
  2. 4.2.    Víťazom aukcie je kupujúci, ktorý po skončení aukcie (uplynutí doby platnosti aukcie) navrhol najvyššiu sumu alebo súhlasil s vyvolávacou cenou, alebo kupujúci, ktorý počas doby trvania aukcie ako prvý akceptuje predajcom stanovenú cenu „Kúpiť ihneď“.
  3. 4.3.    Po uplynutí doby platnosti aukcie sa aukcia považuje za ukončenú. Úspešne ukončenou je táto aukcia vtedy, ak aspoň jeden kupujúci prejavil záujem o predmet aukcie (formou prihodenia alebo súhlasu s vyvolávacou cenou) alebo ak aspoň jeden z kupujúcich ponúkne sumu vo výške vopred stanovenej ceny „Kúpiť ihneď“.
  4. 4.4.    Neúspešne ukončená aukcia je vtedy, keď o predmet aukcie neprejavil záujem žiadny z kupujúcich.
  5. 4.5.    V prípade úspešného ukončenia aukcie je Predajca a rovnako aj Kupujúci (víťaz aukcie) informovaný o úspešnom predaji a kúpe prostredníctvom emailovej správy zaslanej na emailovú adresu Užívateľa evidovanú Prevádzkovateľom v súvislosti s registráciou Užívateľa.
  6. 4.6.    V prípade neúspešného ukončenia aukcie je predajca informovaný o tom, že aukcia bola ukončená a počas trvania aukcie nikto neprejavil záujem o predmet aukcie (formou prihodenia alebo súhlasu s vyvolávacou cenou alebo súhlasu s cenou Kúpiť ihneď) prostredníctvom emailovej správy zaslanej na emailovú adresu Užívateľa evidovanú Prevádzkovateľom v súvislosti s registráciou Užívateľa.
 5. Kupujúci, ktorý sa zúčastňuje klasickej aukcie (čl. VII. ods. 2) a/alebo kombinovanej aukcie (čl. VII. ods. 4), môže postupne navyšovať (prihadzovať) cenovú ponuku na kúpu predmetu aukcie počas doby platnosti aukcie o čiastku (v rozmedzí) podľa hodnoty predmetu aukcie podľa nasledovných pravidiel:
  Hodnota predmetu aukcie v EUR Minimálna suma navýšenia cenovej ponuky Maximálna suma navýšenia cenovej ponuky
  0,01 € - 100,00 € 0,10 € 200 násobok hodnoty predmetu aukcie
  100,01 € -1 000,00 € 0,25 € 100 násobok hodnoty predmetu aukcie
  1000,01 € -10 000,00 € 0,50 € 50 násobok hodnoty predmetu aukcie
  viac ako 10 000,00 € 1,00 € 30 násobok hodnoty predmetu aukcie

VIII.    POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO A KUPUJÚCEHO PRI ÚČASTI NA AUKCIÁCH V AUKČNOM A INZERTNOM SYSTÉME

 1. Predávajúci nie je oprávnený meniť podmienky jednotlivých druhov aukcie podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok po zverejnení aukcie počas celej doby platnosti aukcie.
 2. Predmet aukcie je Predávajúci povinný umiestniť do kategórie, ktorá najlepšie zodpovedá charakteru predmetu aukcie. Predajca je povinný podobné predmety umiestňovať do rovnakej kategórie.
 3. Ponúkaný predmet aukcie musí byť jasne, určite, zrozumiteľne a pravdivo opísaný. Predávajúci je súčasne povinný v charakteristike predmetu aukcie uviesť všetky závady, poškodenia a nedostatky vrátane prípadného poškodenia obalu predmetu aukcie. V prípade, že Predávajúci nesplní povinnosť podľa tohto odseku VOP, zodpovedá Predávajúci Kupujúcemu za vady a znáša tiež náklady, ktoré Kupujúcemu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady tovaru.
 4. Všetky ceny uvádzané predajcom v súvislosti so zverejnením aukcie sú ceny vrátane DPH.
 5. V prípade, ak nastane skutočnosť, ktorá spôsobuje následnú nemožnosť plnenia zo strany Predávajúceho (predovšetkým zničenie, krádež, znehodnotenie predmetu aukcie), má Predávajúci právo zrušiť vytvorenú aukciu aj počas doby platnosti aukcie. Prevádzkovateľ aukčného a inzertného systému si v prípade opakovaného zrušenia aukcie (najmenej 3x)  vyhradzuje právo obmedziť možnosť pridávania nových aukcií vo vzťahu k Predávajúcemu, a to  počas doby určenej Prevádzkovateľom.
 6. Predávajúci plne zodpovedá za obsah zverejnený v charakteristike predmetu aukcie a preberá na seba zodpovednosť uhradiť všetky nároky tretích strán voči Prevádzkovateľovi aukčného a inzertného systému vzniknuté v súvislosti so zverejnením textov a fotografií predmetu aukcie, a to najmä nároky uplatňujúce sa v súvislosti s porušením právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike upravujúcich autorské práva, nekalú súťaž, ochranu spotrebiteľa, ochranu osobnosti fyzických osôb, ochranu dobrej povesti právnických osôb, reklamu. Predávajúci sa zaväzuje tieto škody uhradiť v plnej výške.
 7. Prevádzkovateľ aukčného a inzertného systému nenesie zodpovednosť za obsah opisu predmetu aukcie. Prevádzkovateľ aukčného a inzertného systému si však vyhradzuje právo odstrániť či zmeniť opis tovaru (napr. odstrániť fotografiu) v prípade, že sa dozvie o preukázateľnom porušení autorských práv alebo priemyselných práv (najmä práv k ochranným známkam) zo strany predávajúceho, alebo porušení povinností predávajúceho podľa týchto VOP, ktoré súvisia so zverejnením aukcie.
 8. Kupujúci prostredníctvom aukčného a inzertného systému zadáva kúpnu cenu, za ktorú je ochotný ponúkaný tovar kúpiť. Kupujúci vykonáva jednotlivé prihodenia vo výške prihodenia (minimálneho) určeného pre danú aukciu tak, aby prevýšil ponuky iných záujemcov o kúpu predmetu aukcie.
 9. V priebehu trvania Klasickej aukcie (čl. VII. ods. 2) a kombinovanej klasickej aukcie s aukciou (inzerciou) s jedinou možnosťou kúpiť ihneď (čl. VII. ods. 4)  je Kupujúci oprávnený uskutočniť neobmedzené množstvo prihodení.
 10. Všetky ceny predmetu aukcie navrhované Kupujúcim sú uvádzané vrátane DPH.
 11. Prihodenie uskutočnené Kupujúcim, ktorého užívateľský účet bol zablokovaný počas trvania danej aukcie, bude automaticky zrušené.
 12. Znášanie rizika náhodnej škody, poškodenia alebo zničenia predmetu aukcie počas jeho prepravy od Predajcu ku Kupujúcemu je predmetom dohody medzi Predávajúcim a Kupujúcim. V prípade, ak nedôjde k dohode podľa predchádzajúcej vety, na prechod zodpovednosti za škodu sa uplatnia ustanovenia príslušných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.
 13. Prevádzkovateľ aukčného a inzertného systému nenesie žiadnu zodpovednosť za situácie, ak predávajúci nedodá kupujúcemu tovar podľa dohodnutých podmienok, alebo ak kupujúci neuhradí riadne a včas kúpnu cenu.

IX.    ODPLATA ZA SLUŽBY AUKČNÉHO A INZERTNÉHO SYSTÉMU

 1. Prevádzkovateľ aukčného a inzertného systému má nárok na odplatu za spoplatnené „bežné“ a „doplnkové“ služby aukčného a inzertného systému v súlade s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a platným cenníkom služieb, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto VOP a je ich neoddeliteľnou súčasťou
 2. Užívateľ pri registrácii potvrdzuje, že akceptuje tieto Všeobecné obchodné podmienky ako aj platný cenník služieb aukčného a inzertného systému.
 3. Cena za poskytnuté služby vrátane prirážok a zliav je určená v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách a je stanovená v cenníku služieb platnom v momente zadania požiadavky na poskytnutie spoplatnenej služby. Ceny v platnom cenníku služieb sú konečné.
 4. Využívanie spoplatnených „bežných“ služieb je podmienené dostatočnou výškou kreditu Užívateľa, postredníctvom ktorého sa poskytnutie takýchto služieb v aukčnom a inzertnom systéme uhrádza.
 5. Zakúpenie kreditu sa zrealizuje v prihlasovacom konte Užívateľa, a to zvolením požadovanej výšky kreditu a zvolením spôsobu platby. Kredity budú Užívateľovi prirátané po zaplatení (pripísaní peňažnej čiastky na účet Prevádzkovateľa) najneskôr v lehote do 3 pracovných dní.
 6. Užívateľ si môže predplatiť kredit pre účely využívania spoplatnených „bežných“ služieb prostredníctvom:
  1. SMS platby,
  2. bezhotovostného prevodu v prospech bankového účtu prevádzkovateľa,
  3. platby kartou.
 7. Užívateľovi, ktorý uhradí poplatok za využívanie spoplatnených „bežných“ služieb, prevádzkovateľ aukčného a inzertného systému následne vystaví a zašle prostredníctvom emailu riadny účtovný doklad.
 8. Užívateľ nemá nárok na vrátenie kúpnej ceny za zakúpený a nespotrebovaný kredit.
 9. V prípade, ak dôjde k zrušeniu užívateľského účtu pred vyčerpaním zakúpeného kreditu (na základe žiadosti Užívateľa, alebo na základe rozhodnutia Prevádzkovateľa za podmienok podľa týchto VOP), nespotrebovaný kredit bude použitý Prevádzkovateľom na úhradu nákladov za administratívne úkony spojené so zrušením a výmazom užívateľského účtu, v dôsledku čoho Užívateľ nemá nárok na vrátenie kúpnej ceny za zakúpený a nespotrebovaný kredit.
 10. Užívateľ, ktorý má záujem o poskytnutie spoplatnených „doplnkových“ služieb, si rozsah a cenu takejto „doplnkovej“ služby dohodne vopred s Prevádzkovateľom emailom prostredníctvom emailovej adresy faktury@1euro.sk. Po odsúhlasení rozsahu a ceny doplnkovej služby obdrží Užívateľ emailom predfaktúru, ktorú je možné uhradiť prostredníctvom poštovej poukážky alebo formou bezhotovostného prevodu v prospech bankového účtu Prevádzkovateľa aukčného a inzertného systému. Predfaktúra neslúži ako riadny daňový doklad.
 11. Uhradením predfaktúry sa rozumie pripísanie čiastky uvedenej na predfaktúre na účet Prevádzkovateľa aukčného a inzertného systému. Za riadnu úhradu sa považuje úhrada obsahujúca správne uvedené všetky hlavné identifikačné znaky, ktoré sú uvedené na predfaktúre, a to najmä variabilný symbol, číslo účtu a čiastku. Ak nie sú tieto náležitosti správne uvedené, nie je povinnosť Užívateľa uhradiť predfaktúru splnená.
 12. Užívateľovi, ktorý uhradí predfakúru, Prevádzkovateľ aukčného a inzertného systému následne vystaví a zašle prostredníctvom emailu riadny účtovný doklad.
 13. Užívateľ nemá nárok na vrátenie poplatku za poskytnuté „bežné“ a/alebo „doplnkové“ služby v prípade, ak sa rozhodne využívanie takejto služby ukončiť ešte pred vypršaním lehoty, na ktorú bola takáto služba predplatená.

X.    OPATRENIA A SANKCIE

 1. Prevádzkovateľ je oprávnený zablokovať účet Užívateľovi, ktorý v priamej alebo nepriamej súvislosti s využívaním služieb aukčného a inzertného portálu porušil tieto Všeobecné obchodné podmienky, právne predpisy platné a účinné v Slovenskej republike, ktorý svojím konaním poškodzuje dobré meno spoločnosti 1EURO.COMPANY s.r.o., alebo v prípade, ak má Prevádzkovateľ podozrenie, že Užívateľ má v úmysle svojím konaním spôsobiť škodu tretej osobe.
 2. Prevádzkovateľ je oprávnený zablokovať Užívateľovi účet z dôvodu:
  1. uvedenia nepravdivých údajov pri registrácii, príp. neoznámenia zmien týchto údajov v súlade s podmienkami stanovenými v týchto VOP,
  2. zmarenia aukcie tým, že Kupujúci bez závažného dôvodu predmet aukcie neprevzal alebo akýmkoľvek iným spôsobom zmaril aukciu,
  3. predaja predmetu aukcie, ktorého vlastnosti nezodpovedajú tým, ktoré boli uvedené v opise príslušnej aukcie.
 3. Fyzická alebo právnická osoba, ktorej účet bol zablokovaný, nie je oprávnená sa bez výslovného súhlasu Prevádzkovateľa opätovne zaregistrovať ako Užívateľ v aukčnom a inzertnom systéme.
 4. Zablokovaním užívateľského účtu nezaniká právo Prevádzkovateľa aukčného a inzertného systému na uplatnenie si náhrady škôd v súlade s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami spôsobených Prevádzkovateľovi aukčného a inzertného systému Užívateľom.

XI.    PODMIENKY REKLAMÁCIE

 1. V prípade záujmu o reklamáciu je Užívateľ povinný písomne kontaktovať Prevádzkovateľa aukčného a inzertného systému na e-mailovej adrese reklamacie@1euro.sk.
 2. Reklamácia musí obsahovať konkrétny popis reklamovanej skutočnosti a/alebo vady.
 3. Prevádzkovateľ aukčného a inzertného systému je povinný každú reklamáciu preveriť a v prípade, že táto je opodstatnená, je povinný podniknúť kroky smerujúce k jej náprave.
 4. Prevádzkovateľ je tiež povinný oznámiť Užívateľovi svoje stanovisko k predmetu reklamácie a v prípade, že jej predmet posúdi ako relevantný, bude Užívateľa bez zbytočného odkladu informovať o zisteniach a krokoch smerujúcich k jeho náprave a reklamáciu vybaví do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie.

XII.    PLATINOVÝ BANNER

 1. Platinový banner je reklamný priestor na titulnej stránke aukčného a inzertného systému, na podstránkach kategórií a konkrétnych aukcií a inzercií aukčného a inzertného systému (tzv. pozícia), ktorého plocha môže byť využitá výlučne na propagáciu aukcie, inzercie, e-shopu, web-stránky alebo profilu Užívateľa zaregistrovaného v aukčnom a inzertnom systéme.
 2. Užívateľ je oprávnený zakúpiť platinový banner výlučne formou klasickej aukcie (čl. VII., ods. 2 VOP), ktorej podmienky určuje Prevádzkovateľ aukčného a inzertného sytému v postavení Predávajúceho pre každú dražbu samostatne.
 3. Kúpou platinového banneru sa v súlade s týmito VOP rozumie zakúpenie pozície platinového banneru (čl. XII. ods 1 VOP) v aukčnom a inzertnom systéme na obdobie jedného kalendárneho týdňa v trvaní od  pondelka od 00.00 hod. do nedele 23.59.59 hod.
 4. Po zakúpení pozície platinového banneru je Kupujúci povinný:
  1. dodať Prevádzkovateľovi vlastný grafický návrh zobrazenia platinového banneru vo formáte, technickej a grafickej úprave stanovenej Prevádzkovateľom v podmienkach aukcie zakúpeného platinového banneru najneskôr v lehote 48 hodín od zakúpenia platinového banneru, alebo
  2. objednať si výrobu a dodanie grafického návrhu zobrazenia platinového banneru u Prevádzkovateľa za podmienok individuálne dojednaných s Prevádzkovateľom (spoplatnená „doplnková“ služba).
 5. V prípade, ak Kupujúci nedodá vlastný grafický návrh zobrazenia platinového banneru alebo nezabezpečí jeho výrobu a dodanie u Prevádzkovateľa v súlade s podmienkami podľa ods. 4 tohto článku VOP,  Prevádzkovateľ je oprávnený využiť zakúpenú pozíciu platinového banneru podľa vlastného uváženia, a to do času splnenia povinnosti Kupujúcho podľa ods. 4 tohto článku VOP.
 6. Prevádzkovateľ je oprávnený odmietnuť vystavenie dodaného grafického návrhu zobrazenia platinového banneru na zakúpenej pozícii platinového banneru v prípade, ak takýto návrh nespĺňa podmienky podľa ods. 4 písm. a) tohto článku VOP, alebo ak podľa uváženia Prevádzkovateľa nespĺňa estické požiadavky stanovené Prevádzkovateľom v podmienkach aukcie zakúpeného platinového banneru.

XIII.    ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Spoločnosť 1EURO.COMPANY s.r.o. ako Prevádzkovateľ aukčného a inzertného systému je oprávnená tieto Všeobecné obchodné podmienky a ich súčasti kedykoľvek zmeniť. Nová verzia Všeobecných obchodných podmienok sa v takom prípade nepoužije na aukcie, ktoré boli začaté za účinnosti staršej verzie Všeobecných obchodných podmienok. Prevádzkovateľ aukčného a inzertného systému oznámi Užívateľom zmenu Všeobecných obchodných podmienok a ich nové znenie zverejní na doméne www.1euro.sk spolu s dátumom ich platosti a účinnosti.
 2. Užívateľ potvrdzuje súhlas so znením aktuálne platných Všeobecných obchodných podmienok pri registrácii do aukčného a inzertného systému. Užívateľ potvrdzuje súhlas so znením novej aktuálnej verzie Všeobecných obchodných podmienok prvým použitím aukčného a inzertného systému po nadobudnutí účinnosti nových Všeobecných obchodných podmienok. V prípade, ak Užívateľ zmeny Všeobecných obchodných podmienok alebo ich súčastí neakceptuje, má z tohto titulu právo požiadať o zrušenie užívateľského účtu.
 3. Všetky vzťahy neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike.
 4. Užívateľ a Prevádzkovateľ sa výslovne dohodli, že ich vzájomný vzťah sa bude v zmysle ust. § 262 ods. 1 z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“) spravovať Obchodným zákonníkom.
 5. Prevádzkovateľ nezaručuje, že služby poskytované prostredníctvom aukčného a inzertného systému splnia špecifické požiadavky Užívateľa. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené takýmto neoprávneným očakávaním Užívateľa.
 6. V prípade, že by sa niektoré z ustanovení týchto Všeobecných obchodných podmienok z akýchkoľvek dôvodov stalo neplatným alebo neúčinným, nespôsobuje táto skutočnosť neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných častí Všeobecných obchodných podmienok.
 7. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť, inovovať a inak modifikovať služby aukčného a inzertného systému bez predchádzajúceho upozornenia Užívateľov ako aj bez ich súhlasu, v prípade, že takáto zmena nie je porušením práv Užívateľov, ktoré vyplývajú z objednaných, uhradených a poskytovaných spoplatených „bežných“ a/alebo „doplnkových“ služieb.
 8. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú nadobúdajú platnosť a účinnosť odo dňa 01.01.2016
Tieto stránky používajú technológiu Cookies pre skvalitnenie ponúkaných služieb.
Ak prechádzate tento web bez zmeny nastavenia Cookies vo vašom prehliadači, vyjadrujete tým súhlas s ich používaním. Podrobnejšie informácie Súhlasím